• Ustawa o Polskiej Akademi...
  19.06.2024

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2020.0.1796 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Obserwuj akt

Rozdział 3. Organy Akademii

Organami Akademii są:
1)
Zgromadzenie Ogólne Akademii;
2)
Prezydium Akademii;
3)
Prezes Akademii;
4)
Kanclerz Akademii.
1.
Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne Akademii.
2.
W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.
3.
Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych, jeżeli statut Akademii nie stanowi inaczej.
1.
Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne organy Akademii.
2.
Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególności:
1)
wybiera członków Akademii;
2)
wybiera Prezesa Akademii spośród członków krajowych Akademii;
3)
wybiera wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych reprezentujących odrębne specjalności naukowe; kandydatów na te stanowiska zgłasza Prezes Akademii;
4)
przyjmuje roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdania ze statutowej działalności Akademii przedstawiane przez Prezesa Akademii;
5)
przyjmuje wyniki audytów wraz ze sposobem realizacji zaleceń przedstawione przez Prezesa Akademii;
6)
może powoływać doraźne lub stałe komisje do przygotowania projektów uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii w sprawach określonych w uchwale o powołaniu komisji;
7)
wybiera komisję rewizyjną;
8)
wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Akademii;
9)
wybiera komisję do spraw etyki w nauce;
10)
uchwala kodeks etyki pracownika naukowego przedstawiony przez komisję do spraw etyki w nauce.
3.
Zgromadzenie Ogólne Akademii uchwala regulamin wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii, określając tryb i zasady zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz dodatkowych wyborów w trakcie kadencji.
4.
Zgromadzenie Ogólne Akademii może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa.
1.
Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przewodniczy Prezes Akademii.
2.
Prezes Akademii zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego Akademii co najmniej dwa razy w roku.
3.
Na wniosek co najmniej jednej piątej liczby członków krajowych Akademii, Prezes Akademii zwołuje sesję Zgromadzenia Ogólnego Akademii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
1.
W skład Prezydium Akademii wchodzą:
1)
Prezes Akademii;
2)
wiceprezesi Akademii;
3)
po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów, wybranym przez Zgromadzenie Ogólne Akademii;
4)
prezesi oddziałów Akademii;
5)
przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii;
6)
przewodniczący rad kuratorów;
7)
Kanclerz Akademii.
2.
Prezes Akademii jest przewodniczącym jej Prezydium.
3.
Na posiedzenia Prezydium Akademii mogą być zapraszani z głosem doradczym przedstawiciele organów administracji rządowej, których zakres działalności związany jest z funkcjonowaniem Akademii oraz przedstawiciele komisji parlamentarnych właściwych ze względu na zakres działalności Akademii.
1.
Kadencja Prezydium Akademii trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
2.
W razie zmian w składzie osobowym Prezydium Akademii w trakcie trwania kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo wybrane osoby kończy się z upływem kadencji tego Prezydium.
3.
Prezydium Akademii podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu prezydium.
1.
Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Akademii ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia.
2.
Prezydium Akademii:
1)
określa programy rozwoju Akademii oraz dokonuje oceny stopnia ich realizacji;
2)
uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje sprawozdania z ich wykonania;
4)
rozpatruje opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy, o których mowa w art. 2 zadania Akademii ust. 2 pkt 6, przedstawiane w imieniu Akademii;
5)
uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii;
6)
opiniuje projekty ustaw dotyczących nauki i kształcenia;
7)
podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie Akademii do właściwości Prezydium Akademii.
Prezydium Akademii może powoływać na czas określony komisje i zespoły doradcze. Komisje i zespoły doradcze działają nie dłużej niż do końca kadencji Prezydium Akademii.
Posiedzenia organów Akademii, o których mowa w art. 13 organy Akademii pkt 1 i 2, oraz komisji i zespołów doradczych, o których mowa w art. 20 komisje i zespoły doradcze Akademii, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
1.
Prezes i wiceprezesi Akademii są wybierani na 4 lata i mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie pełne kadencje. Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Rady Ministrów dokonuje aktu powołania Prezesa i wiceprezesów Akademii.
2.
Jeżeli z upływem kadencji Prezes Akademii nie zostanie wybrany, dotychczasowy Prezes oraz wiceprezesi Akademii pełnią nadal swoje funkcje do czasu nowych wyborów, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
3.
W przypadku zmian na stanowiskach Prezesa lub wiceprezesów Akademii w trakcie kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo wybrane osoby kończy się z upływem tej kadencji.
4.
Prezes Akademii ustala zakres zadań wiceprezesów Akademii, w którym zastępują oni Prezesa Akademii oraz wyznacza wiceprezesa, który pełni funkcję Prezesa w czasie jego nieobecności trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy.
5.
W przypadku nieobecności Prezesa Akademii wiążącej się z trwałą niezdolnością do wykonywania przez niego funkcji wiceprezes Akademii wskazany w trybie ust. 4 ogłasza wybory uzupełniające i zwołuje Zgromadzenie Ogólne Akademii.
6.
Prezes i wiceprezesi Akademii w trakcie trwania kadencji nie mogą pełnić funkcji dyrektora lub zastępcy dyrektora w jednostce naukowej Akademii oraz funkcji rektora lub funkcji kierowniczej w uczelni.
1.
Prezes Akademii kieruje działalnością Akademii i składa w jej imieniu oświadczenia woli w sprawach niezastrzeżonych dla Kanclerza Akademii.
2.
Oświadczenia woli w sprawach mających konsekwencje finansowe Prezes Akademii składa łącznie z Kanclerzem Akademii.
3.
Prezes Akademii sprawuje bieżący nadzór nad jednostkami naukowymi Akademii i innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz koordynuje pracę wydziałów Akademii, o których mowa w art. 27 korporacja uczonych Akademii, pkt 1.
4.
Prezes Akademii, w zakresie określonym w ustawie, ma prawo wydawania decyzji administracyjnych. Od decyzji wydanych przez Prezesa Akademii przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
5.
Prezes Akademii może w razie potrzeby powoływać komisje i zespoły doradcze w składzie i na czas przez niego określony, ale nie dłużej niż do końca kadencji Prezesa Akademii.
1.
Kanclerza Akademii powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Akademii.
2.
Sposób wyboru kandydata na Kanclerza Akademii określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.
3.
Kanclerz Akademii sprawuje funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
4.
Kadencja Kanclerza Akademii odpowiada kadencji Prezesa Akademii.
5.
W przypadku zmiany na stanowisku Kanclerza Akademii w trakcie kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo wybraną osobę kończy się z upływem tej kadencji.
6.
Kanclerz Akademii nie może:
1)
jednocześnie pełnić w Akademii innej funkcji pochodzącej z wyboru;
2)
podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody Prezesa Akademii.
7.
Kanclerz Akademii prowadzi gospodarkę finansową Akademii w zakresie określonym w ustawie, statucie Akademii oraz przez Prezesa Akademii.
8.
Kanclerz Akademii za swoją działalność odpowiada przed Prezesem Akademii.
1.
Kanclerz Akademii składa, w imieniu Akademii, oświadczenia woli w zakresie zarządzania majątkiem i w zakresie budżetu Akademii oraz odpowiada za gospodarowanie mieniem i wynik finansowy działalności Akademii. Kanclerz Akademii odpowiada za gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 gospodarowanie mieniem Akademii, ewidencja nieruchomości ust. 1.
2.
(uchylony)
3.
Na zasadach określonych w art 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735) dokonanie przez Akademię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 1 000 000 złotych. Zgody nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know­­­‑how związanego z tymi wynikami.
4.
(uchylony)
1.
Prezes Akademii zleca raz na 4 lata przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności Kancelarii Akademii.
2.
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Akademii, odwołuje ze stanowiska Kanclerza Akademii, jeżeli:
1)
audyt zewnętrzny lub państwowe organy kontroli stwierdzą, że narusza on prawo, lub
2)
Prezes Akademii stwierdzi, że Kanclerz Akademii nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
3.
W uzasadnionych przypadkach Prezes Akademii może zlecić przeprowadzenie audytu w jednostce naukowej Akademii lub innej jednostce organizacyjnej Akademii.
4.
Po przeprowadzeniu audytu Prezes Akademii przedkłada niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyniki audytu wraz ze stanowiskiem Prezydium Akademii.
5.
Prezes Akademii dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia audytów w Akademii lub w jednostce naukowej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
1.
Obsługę administracyjną Akademii sprawuje Kancelaria Akademii podlegająca Prezesowi Akademii.
2.
Bieżącą działalnością Kancelarii Akademii kieruje Kanclerz Akademii.
3.
Szczegółowe zadania Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.
4.
Do pracowników Kancelarii Akademii stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...