• Ustawa o Polskiej Akademi...
  27.05.2024

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2020.0.1796 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Obserwuj akt

Rozdział 5. Jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii

Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej "instytutem".
Instytut tworzy się, jeżeli:
1)
istnieje potrzeba prowadzenia w sposób ciągły działalności naukowej, która ze względu na swój zakres, skalę lub charakter nie może być prowadzona przez inne podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz do prowadzenia tej działalności jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych oraz odpowiednia aparatura badawcza;
2)
zostanie zapewniona niezbędna liczba pracowników, nie mniejsza niż 12 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia działalności naukowej;
3)
zapewniono odpowiednie lokale, wyposażenie i środki finansowe.
Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu. Utworzenie instytutu wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którą występuje Prezes Akademii.
1.
Akademia wyposaża tworzony instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie instytutu. Czynność ta nie wymaga zgody, o której mowa w art 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2.
Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, polegające na przeniesieniu prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akademii. Decyzja Prezesa Akademii stanowi podstawę do dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej.
3.
Prezes Akademii informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o przeniesieniu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja Prezesa Akademii stała się ostateczna.
1.
Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.
2.
W imieniu instytutu oświadczenia woli składa dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
3.
Instytut nie odpowiada za zobowiązania Akademii, a Akademia nie odpowiada za zobowiązania instytutu.
1.
Nazwa instytutu zawiera zwrot "Polskiej Akademii Nauk".
2.
Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą instytutu w otoku.
1.
Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "rejestrem".
2.
Wpis do rejestru wywołuje takie same skutki prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
1.
Rejestr prowadzi Akademia.
2.
Wnioski o wpis do rejestru składają:
1)
wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu - o wpis instytutu;
2)
dyrektor instytutu - o wykreślenie instytutu włączonego, połączonego lub podzielonego albo o dokonanie zmiany wpisu;
3)
likwidator instytutu - o wykreślenie instytutu.
3.
Wpis do rejestru lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akademii.
4.
Rejestr jest jawny. Nie można zasłaniać się nieznajomością danych zamieszczonych w rejestrze, chyba że osoba dowiedzie, że przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się o nich dowiedzieć.
5.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i formę prowadzenia rejestru,
2)
dane, jakie musi zawierać wniosek o wpis do rejestru,
3)
nazwy rubryk rejestru,
4)
tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze,
5)
warunki wykreślenia instytutu z rejestru,
6)
sposób i tryb wydawania z rejestru odpisów i wyciągów
- z zachowaniem zasady przejrzystości i dostępności do danych zawartych w rejestrze.
1.
Do zadań instytutu należy prowadzenie działalności naukowej, w szczególności istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności.
2.
Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia działalności naukowej przez pracowników uczelni i innych podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3.
Instytut może prowadzić:
1)
kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych,
2)
inne formy kształcenia związane z działalnością instytutu
– na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4.
Wynik ewaluacji jakości działalności naukowej instytutu, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi podstawę stwierdzenia zgodności działalności instytutu z kierunkami, o których mowa w art. 15 kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Akademii ust. 2 pkt 8, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut.
1.
Statut instytutu uchwala rada naukowa instytutu. Statut zatwierdza Prezes Akademii po zaopiniowaniu przez wydział właściwy ze względu na specjalność naukową instytutu. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu. Nowo utworzonemu instytutowi statut nadaje Prezes Akademii po zaopiniowaniu przez wydział właściwy ze względu na specjalność naukową instytutu.
2.
Statut instytutu określa w szczególności jego zadania i strukturę organizacyjną.
Organami instytutu są dyrektor i rada naukowa.
1.
Instytutem kieruje dyrektor.
2.
Dyrektor uczestniczy w zebraniach wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących zgłaszania lub popierania kandydatów na członków Akademii.
3.
Prezes Akademii powołuje na dyrektora instytutu osobę wybraną w drodze konkursu. Kandydat na dyrektora jest wyłaniany spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Kandydatem na dyrektora instytutu może być także obywatel innego państwa lub obywatel polski, który uzyskał za granicą stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, o którym mowa w art. 328 równoważność stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uczelni zagranicznych z nadanymi przez polskie uczelnie ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo stopień uznany za równoważny z polskim stopniem zgodnie z art. 328 równoważność stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uczelni zagranicznych z nadanymi przez polskie uczelnie ust. 3 tej ustawy.
4.
Kandydata na dyrektora instytutu wyłania komisja powołana przez radę kuratorów wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu.
5.
Jeżeli osoba powołana na dyrektora nie jest pracownikiem instytutu, Prezes Akademii nawiązuje z nią, na czas pełnienia funkcji dyrektora, stosunek pracy na stanowisku pracownika naukowego zgodnie z art. 89 wymogi kwalifikacyjne na stanowiska pracowników naukowych ust. 1-3, 5-6 i 8.
6.
Dyrektor instytutu pełni swoją funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy. Ta sama osoba może pełnić funkcję dyrektora instytutu nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy czteroletnie.
7.
Prezes Akademii, na wniosek rady naukowej, może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy.
8.
Prezes Akademii może, na wniosek wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, odwołać dyrektora instytutu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli narusza on prawo lub nie wykonuje należycie swoich obowiązków, co stwierdza rada naukowa lub rada kuratorów działająca w ramach wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu w toku dokonywanej oceny działalności instytutu. Odwołanie z funkcji dyrektora instytutu nie narusza trwającego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.
9.
Liczbę, sposób powoływania i odwoływania zastępców dyrektora oraz zakres ich zadań określa statut instytutu.
10.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 3, skład i zadania komisji konkursowej, sposób ogłaszania konkursu, tryb postępowania komisji konkursowej i sposób wyłaniania przez nią kandydatów na stanowisko dyrektora, z zachowaniem zasady jawności i przejrzystości tej procedury.
1.
Dyrektor instytutu kieruje bieżącą działalnością instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 gospodarowanie mieniem Akademii, ewidencja nieruchomości ust. 1, oraz odpowiada za wynik finansowy działalności instytutu.
1a.
Dyrektor tworzy szkoły doktorskie.
2.
Dyrektor rozporządza składnikami aktywów trwałych instytutu. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-‑how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3.
Przed wystąpieniem o zgodę w trybie wskazanym w ust. 2, dyrektor instytutu jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa i Prezydium Akademii.
4.
(uchylony)
5.
Do przysługującego instytutowi prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa stosuje się przepisy art. 77 zwolnienie Akademii z niektórych opłat ust. 1 i 2.
1.
Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców w rozumieniu art. 360 stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2.
Rada naukowa instytutu w szczególności:
1)
określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu;
5)
przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, w ramach posiadanych uprawnień;
5a)
ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie instytutu;
7)
uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
7a)
wykonuje zadania związane z:
a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia
– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226).
8)
(uchylony)
9)
(uchylony)
10)
(uchylony)
1.
W skład rady naukowej instytutu wchodzą, z głosem stanowiącym:
1)
osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele;
2)
członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach rady naukowej instytutu przez wydział właściwy ze względu na specjalność naukową instytutu;
3)
osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;
4)
wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
5)
wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi kształcenie doktorantów;
6)
dyrektor instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych;
7)
wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dyscyplinie objętej zakresem działania instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora.
2.
Statut instytutu określa liczbę członków rady naukowej, jednak nie większą niż pięćdziesiąt osób, w tym nie mniej niż 30 % osób spoza instytutu, udział w niej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz tryb ich wyboru.
3.
Rada naukowa wybiera przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor instytutu ani jego zastępcy.
4.
Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
5.
Posiedzenia rad naukowych mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
1.
Instytuty współpracują w ramach centrów Akademii, zwanych dalej "centrami".
2.
W skład centrów mogą także wchodzić uczelnie, instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz zagraniczne instytucje naukowe.
3.
Centra tworzy Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, wskazując wydział, z którym dane centrum współpracuje.
4.
Centra działają na podstawie umów zawartych między podmiotami wchodzącymi w skład centrów.
5.
Umowa o utworzeniu centrum zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1)
szczegółowych zadań centrum;
2)
struktury organizacyjnej centrum;
3)
sposobu reprezentacji centrum;
4)
sposobu finansowania zadań centrum i jego organów;
5)
sposobu podejmowania decyzji przez organy centrum;
6)
odpowiedzialności podmiotów wchodzących w skład centrum za zobowiązania majątkowe centrum.
6.
Do zadań centrów należy:
1)
wspieranie i koordynowanie działalności badawczej instytutów;
2)
inicjowanie i koordynowanie udziału podmiotów, o których mowa w art. 7 wybór członów Akademii ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w międzynarodowych programach badawczych;
3)
inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzór nad nimi;
4)
współdziałanie w organizowaniu szkoły doktorskiej;
5)
organizowanie okresowej wymiany pracowników naukowych pomiędzy instytutami a uczelniami;
6)
rozwijanie programów staży podoktorskich w instytutach centrów;
7)
pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich.
7.
Centrum kieruje przewodniczący, wybrany z grona dyrektorów jednostek działających w ramach danego centrum, po uzyskaniu opinii rady kuratorów wydziału odpowiedniego ze względu na specjalność naukową.
8.
Do okresu pełnienia funkcji przewodniczącego centrum stosuje się przepisy art. 53 dyrektor instytutu ust. 6.
9.
Dyrektorzy jednostek wchodzących w skład centrum tworzą prezydium centrum. Pracami prezydium kieruje przewodniczący centrum. Zebrania prezydium centrum odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
10.
Przewodniczący centrum składa corocznie raport z realizacji zadań centrum Prezesowi Akademii w terminie do dnia 31 stycznia.
1.
Akademia może utworzyć instytut międzynarodowy na podstawie porozumienia z zagranicznymi instytucjami lub organizacjami naukowymi. Utworzenie międzynarodowego instytutu, którego zadania dotyczą bezpieczeństwa kraju, wymaga zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.
Statut instytutu międzynarodowego stanowi integralną część porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Instytut międzynarodowy, utworzony w trybie określonym w ust. 1, jest instytutem Akademii.
1.
Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wspólny instytut może być utworzony na podstawie bezpośrednich porozumień z tymi uczelniami lub innymi podmiotami. Przepisy art. 43 przesłanki utworzenia instytutu i art 61–65 stosuje się odpowiednio.
2.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa formę prawną wspólnego instytutu.
1.
Utworzenie za granicą instytutu lub filii instytutu następuje na wniosek Prezydium Akademii, w drodze porozumienia zawartego między ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki a właściwym organem administracji państwa, na terytorium którego ma zostać utworzony instytut lub filia instytutu.
2.
Do filii instytutu, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 przesłanki utworzenia instytutu i art. 45 wyposażenie instytutu.
Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii lub dyrektora instytutu złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podejmuje uchwałę o połączeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu.
1.
Połączenie instytutów może polegać na:
1)
utworzeniu jednego instytutu z dwóch lub więcej instytutów, które w wyniku połączenia tracą osobowość prawną;
2)
włączeniu do jednego instytutu innego instytutu lub kilku instytutów, które w wyniku połączenia tracą osobowość prawną.
2.
Prezydium Akademii, na podstawie projektu umowy między instytutami, podejmuje uchwałę o połączeniu instytutów, która zawiera:
1)
oznaczenie łączonych instytutów poprzez określenie ich:
a) nazw i siedzib,
b) numerów identyfikacyjnych REGON,
c) numerów identyfikacji podatkowej NIP;
2)
określenie instytutu utworzonego w wyniku połączenia;
3)
określenie terminu połączenia i daty sporządzenia sprawozdań finansowych łączonych instytutów.
3.
Jeżeli połączenie instytutów następuje w ciągu roku obrotowego, uchwała o połączeniu powinna określać także zasady łączenia planów finansowych instytutów, podziału nagród, premii i innych świadczeń.
4.
Przejęcie mienia łączonych instytutów następuje na podstawie ich sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień poprzedzający dzień połączenia.
5.
Przejęcia mienia oraz zobowiązań i należności łączonych instytutów dokonuje, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, instytut powstający w wyniku połączenia albo instytut, do którego włączono inny instytut lub instytuty.
6.
Instytut utworzony w wyniku połączenia lub instytut, do którego włączono inny instytut lub instytuty, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone instytuty.
1.
Podział instytutu może polegać na:
1)
utworzeniu z instytutu dwóch lub więcej instytutów;
2)
wydzieleniu z instytutu określonych komórek organizacyjnych w celu włączenia ich do innego instytutu;
3)
wydzieleniu z instytutu określonych komórek organizacyjnych i utworzeniu innego instytutu lub instytutów.
2.
Instytuty utworzone w wyniku podziału przejmują pracowników i mienie instytutu ulegającego podziałowi.
3.
Instytuty utworzone w wyniku podziału odpowiadają solidarnie za zobowiązania instytutu ulegającego podziałowi.
4.
Uchwała Prezydium Akademii o podziale instytutu zawiera:
1)
określenie instytutu ulegającego podziałowi:
a) nazwę i siedzibę,
b) numer identyfikacyjny REGON,
c) numer identyfikacji podatkowej NIP;
2)
określenie terminu podziału;
3)
określenie instytutów, które będą utworzone w wyniku podziału lub do których będą włączone komórki organizacyjne instytutu ulegającego podziałowi;
4)
określenie komórek organizacyjnych, które będą wydzielone z instytutu w celu ich włączenia do innego instytutu lub instytutu tworzonego w wyniku podziału;
5)
ustalenia dotyczące sposobu podziału mienia oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań, przejęcia uprawnień i obowiązków.
5.
Do podziału instytutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 62 połączenie instytutów, ust. 3-6.
Reorganizacja instytutu może polegać na:
1)
zmianie przedmiotu lub zakresu działania instytutu;
2)
zmianie dotychczasowej nazwy instytutu;
3)
dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej instytutu:
a) likwidacji wyodrębnionej organizacyjnie części instytutu,
b) przekazaniu Akademii lub sprzedaży wyodrębnionych organizacyjnie i gospodarczo części instytutu.
1.
Likwidacja instytutu może polegać na:
1)
przejęciu przez inny instytut lub instytuty, za zgodą dyrektora instytutu przejmującego;
2)
całkowitym zakończeniu działalności instytutu.
2.
Uchwała Prezydium Akademii o likwidacji instytutu zawiera:
1)
oznaczenie instytutu podlegającego likwidacji;
2)
oznaczenie dnia otwarcia i zakończenia likwidacji;
3)
określenie sposobu i trybu zadysponowania mieniem;
4)
określenie sposobu uregulowania zobowiązań.
3.
W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jego majątek po zaspokojeniu wierzytelności staje się majątkiem Akademii. Przeznaczenie majątku określa uchwała Prezydium Akademii, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.
Aparatura badawcza, księgozbiory, dobra kultury narodowej, które zostały zakupione ze środków publicznych lub pochodzą z darowizn, są wyłączone z postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, i podlegają przekazaniu innemu instytutowi lub innej jednostce naukowej wskazanym w uchwale Prezydium Akademii. Uchwała ta określa tryb oraz warunki tego przekazania.
5.
Prawo do patentu na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, których właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, który może być postawiony w stan upadłości, stają się własnością Akademii. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, podejmuje uchwałę o ich przeznaczeniu. W przypadku przekazania prawa innemu instytutowi lub innemu podmiotowi uchwała Prezydium Akademii określa warunki i tryb przekazania oraz sposób wykorzystania tego prawa do celów komercyjnych.
1.
Instytut, na wniosek Prezesa Akademii lub na wspólny wniosek zainteresowanych podmiotów podlegających włączeniu lub przekształceniu złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, może być:
1)
włączony do uczelni publicznej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
włączony do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, po uzgodnieniu z organami instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów;
3)
przekształcony w instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa sposób komisyjnego ustalenia stanu majątkowego, wyceny majątku i przekazania majątku uwzględniający zasady prawidłowej gospodarki tym majątkiem oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników.
3.
Do instytutu przekształconego w instytut badawczy lub włączonego do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.
1.
Instytut może być postawiony w stan upadłości, na wniosek Prezesa Akademii, jeżeli zaprzestał spłaty zadłużenia i wartość jego aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, a jego likwidacja w sposób określony w art. 65 likwidacja instytutu, jest nieuzasadniona ze względów naukowych lub ekonomicznych.
2.
Do postępowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa upadłościowego.
1.
Pomocniczymi jednostkami naukowymi Akademii są w szczególności: archiwa, biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zagraniczne stacje naukowe.
2.
Pomocnicze jednostki naukowe Akademii tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje i likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z zastrzeżeniem ust. 3. Do tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej stosuje się przepisy art. 44 uchwała o utworzeniu instytutu, art. 45 wyposażenie instytutu i art. 65 likwidacja instytutu.
3.
Zagraniczną stację naukową tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje, likwiduje lub przekształca w instytuty Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
4.
Prezes Akademii, z zastrzeżeniem ust. 5, nadaje pomocniczej jednostce naukowej statut, który określa jej zadania i organizację oraz może wskazać wydział Akademii sprawujący nadzór nad jej działalnością. Do jednostki tej stosuje się przepis art. 43 przesłanki utworzenia instytutu pkt 3.
5.
Statut zagranicznej stacji naukowej określający profil zadaniowy stacji nadaje Prezes Akademii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
6.
Prezes Akademii w drodze regulaminu określi zasady powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutu, szczegółowy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego przekazywania oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek naukowych, mając na uwadze poprawę jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz potencjału naukowego jednostek naukowych, a także racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem tych jednostek naukowych.
1.
Prezes Akademii może tworzyć i likwidować inne jednostki organizacyjne Akademii, w szczególności domy pracy twórczej, domy zjazdów i konferencji lub domy rencistów.
2.
Prezes Akademii nadaje jednostkom wymienionym w ust. 1 statut określający zasady ich działania i strukturę organizacyjną, a także nadzoruje ich działalność. Do jednostek tych stosuje się art. 43 przesłanki utworzenia instytutu, pkt 3.
1.
Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.
2.
Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki naukowej, w której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium.
3.
Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 przychody Akademii ust. 1 pkt 1.
4.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...