• Art. 21. - Warunki zwrot...
  27.05.2024
Obserwuj akt

Art. 21. nabycie pierwszego m


Warunki zwrotu wydatków

1.
Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 20 prawo do ubiegania się o zwrot wydatków ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.
2.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.
3.
Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22% jest równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 midx2 powierzchni użytkowej i ceny 1 midx2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
4.
W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu wydatków jest równa odpowiednio:
1)
65,22% – dla stawki 23%
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.
5.
Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie stosowania stawki wymienionej w:
1)
ust. 4 pkt 1 – limit kwoty zwrotu wydatków, o którym mowa w ust. 3, wynosi nie więcej niż 12,195%
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
– kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w ust. 3.
6.
Kwota zwrotu wydatków obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3–5 dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
7.
W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków, obliczona zgodnie z ust. 3–6, dotyczy łącznie obojga małżonków.
8.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.
Art. 21. Warunki zwrotu wydatków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...