• Art. 23. - Tryb dokonywa...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 23. nabycie pierwszego m


Tryb dokonywania zwrotu wydatków

1.
Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.
2.
Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
3.
Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
4.
Na potrzeby niniejszego rozdziału przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.
5.
Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:
1)
imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;
2)
wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
3)
rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 20 prawo do ubiegania się o zwrot wydatków ust. 3 pkt 1;
4)
rok rozpoczęcia inwestycji;
5)
wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 20 prawo do ubiegania się o zwrot wydatków ust. 3 pkt 1;
6)
kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z art. 21 warunki zwrotu wydatków ust. 3–6;
7)
wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
8)
podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
9)
oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 20 prawo do ubiegania się o zwrot wydatków ust. 3 pkt 5.
6.
Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:
1)
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy;
2)
faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 prawo do ubiegania się o zwrot wydatków ust. 3 pkt 1.
Art. 23. Tryb dokonywania zwrotu wydatków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...