• Art. 24. - Decyzja w spr...
  22.04.2024
Obserwuj akt

Art. 24. nabycie pierwszego m


Decyzja w sprawie zwrotu wydatków

1.
W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków.
3.
Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji.
4.
Kwota zwrotu wydatków podlega wypłaceniu w przypadku określonym:
1)
w ust. 2 – w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji;
2)
w ust. 3 – w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków.
5.
W przypadku gdy osoba fizyczna nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu wydatków podlega wypłaceniu:
1)
w kasie albo
2)
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), albo
3)
za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
6.
Kwota zwrotu wydatków wypłacana za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest pomniejszana o koszty jej przesłania.
7.
Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4, kwota zwrotu wydatków podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu wydatków.
8.
Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje:
1)
w przypadku gdy decyzja nie została wydana w terminie określonym w ust. 2 lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, od dnia następującego po dniu, w którym upłynęły 4 miesiące od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, włącznie do dnia jej wypłacenia;
2)
w przypadku gdy kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu wydatków, włącznie do dnia jej wypłacenia.
9.
Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie kwoty zwrotu wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 4, ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu wydatków powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.
Art. 24. Decyzja w sprawie zwrotu wydatków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...