• Ustawa o pomocy państwa w...
  17.04.2024

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.2628 t.j. - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Obserwuj akt

Rozdział 2. Finansowe wsparcie

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
1)
zakup mieszkania;
2)
wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.
1.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
1)
złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
2)
do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:
a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
2.
W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy obojga małżonków.
3.
Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3 dofinansowanie wkładu własnego, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
1)
rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
2)
zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu
– w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3 dofinansowanie wkładu własnego.
4.
Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 wysokość dofinansowania wkładu własnego ust. 1a.
1.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli:
1)
mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
2)
(uchylony)
3)
powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
a) 75 midx2 dla lokalu mieszkalnego i 100 midx2 dla domu jednorodzinnego,
b) 85 midx2 dla lokalu mieszkalnego i 110 midx2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 wysokość dofinansowania wkładu własnego ust. 1a;
4)
cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 midx2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
a) współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,
b) współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach;
5)
mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W przypadku gdy lokal mieszkalny jest mieszkaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, użytkowanym przez nabywcę w celu zaspokajania jego własnych potrzeb mieszkaniowych przed przeniesieniem na nabywcę prawa własności tego lokalu, cena zakupu tego lokalu jest określana zgodnie z ust. 1 pkt 4 lit. a, jeżeli w okresie od pierwszego zasiedlenia, mającego miejsce po dniu 31 grudnia 2012 r., do dnia nabycia lokalu mieszkalnego jest on wynajmowany na podstawie umowy najmu zawartej przez nabywcę z osobą, która wybudowała ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3.
Cena zakupu lokalu mieszkalnego jest określana zgodnie z ust. 1 pkt 4 lit. a również w przypadku, gdy umowa najmu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 2, została zawarta przez:
1)
jednego z małżonków przed dniem zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku gdy nabywcą są małżonkowie;
2)
byłego małżonka lub małżonka osoby samotnie wychowującej dziecko, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2 – w przypadku gdy nabywcą jest osoba samotnie wychowująca dziecko lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
4.
Cena zakupu, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, uwzględnia kwotę wszystkich świadczeń pieniężnych dokonywanych na rzecz osoby, która wybudowała lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli świadczenia takie były ponoszone przez nabywcę lub osoby wskazane w ust. 3 w okresie obowiązywania umowy najmu, o której mowa w ust. 2, w związku ze zobowiązaniem przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
1.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:
1)
wyłącznie na zakup mieszkania lub wkład budowlany;
2)
w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego, o których mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 pkt 4;
3)
w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;
4)
na okres co najmniej 15 lat;
5)
na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.
2.
W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dotyczy obojga małżonków.
3.
Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 zdolności kredytowa ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.
1.
Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 midx2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 3, oraz:
1)
powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 midx2;
2)
50 midx2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 midx2.
1a.
W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
1)
małoletnich dzieci,
2)
dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3)
dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
– powierzchnię użytkową mieszkania, będącą podstawą do ustalenia wysokości dofinansowania wkładu własnego na zasadach, o których mowa w ust. 1, zwiększa się z 50 midx2 do 65 midx2.
2.
W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w ust. 1a, kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:
1)
150% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – w przypadku jednego dziecka;
2)
200% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – w przypadku dwojga dzieci;
3)
300% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 1a – w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.
3.
W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek dotyczący wychowywania własnego lub przysposobionego dziecka uznaje się za spełniony, jeżeli spełnia go przynajmniej jeden z małżonków.
1.
Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3 dofinansowanie wkładu własnego, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
1)
zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
2)
po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 wysokość dofinansowania wkładu własnego ust. 1a.
2.
Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz.
3.
Spłata części kredytu nie przysługuje nabywcy, jeżeli wystąpienie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego tego samego dziecka, było podstawą do udzielenia dodatkowego finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, innemu nabywcy.
4.
Spłata części kredytu przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 midx2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania, na zasadach określonych w art. 7 wysokość dofinansowania wkładu własnego ust. 1 i 1a.
5.
W przypadku spłaty części kredytu instytucja kredytująca nie pobiera od nabywcy opłat z tego tytułu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...