• Ustawa o pomocy państwa w...
  24.04.2024

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2022.0.2628 t.j. - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.
2.
Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1)
od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2)
od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3)
od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4)
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5)
od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
3.
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 dofinansowanie wkładu własnego ust. 5 i 6 ustawy wymienionej w ust. 1 dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.
4.
Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepis art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 123 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się do otrzymanych po dniu 31 grudnia 2013 r. kwot zwrotu.
Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego, o których mowa w art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 1, mogą być składane w instytucjach kredytujących nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r.
Źródłem finansowania wypłat dodatkowego finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 8 spłata części kredytu ust. 1, przysługujących nabywcom na podstawie wniosków przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego po dniu 31 grudnia 2018 r. oraz wniosków, o których mowa w art. 37 przepis przejściowy ust. 6, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r., jest Fundusz Dopłat.
1.
Maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 spłata części kredytu ust. 1, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:
1)
w 2014 r. – 600 mln zł;
2)
w 2015 r. – 715 mln zł;
3)
w 2016 r. – 730 mln zł;
4)
w 2017 r. – 746 mln zł;
5)
w 2018 r. – 762 mln zł.
2.
W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie z Funduszu Dopłat wypłat finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu środków, o którym mowa w ust. 1.
1.
W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w danym roku, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 9, osiągnie równowartość:
1)
kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w ustawie budżetowej, pomniejszonej o wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie w danym roku dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 spłata części kredytu ust. 1 – w przypadku wniosków z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w roku przekazania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku, lub
2)
50% kwoty limitu środków, określonego dla roku wypłaty wsparcia w art. 36 przepis przejściowy ust. 1 – w przypadku wniosków z terminem wypłaty wsparcia przypadającym po roku przekazania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku
– Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok, a instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie takich wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2.
Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w roku, którego dotyczyła informacja, o której mowa w ust. 1, nieprzekazane do dnia ogłoszenia tej informacji do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 9, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3.
Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na rok bieżący są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia w instytucji kredytującej. W przypadku osiągnięcia przez kwotę łączną, wynikającą z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym na rok bieżący, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 9, równowartości kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w ustawie budżetowej, pomniejszonej o wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie w tym roku dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 spłata części kredytu ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z kolejnością,
o której mowa w zdaniu pierwszym, wszystkie wnioski skutkujące przekroczeniem tej kwoty.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wznowienie przyjmowania przez instytucje kredytujące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w danym roku następuje od dnia 1 stycznia tego roku.
5.
W przypadku kolejnych wniosków o dofinansowanie wkładu własnego złożonych przez tego samego nabywcę i przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 9, kwoty wnioskowanego na ich podstawie dofinansowania wkładu własnego nie są uwzględniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy określaniu
poziomu wykorzystania kwot na zasadach, o których mowa w ust. 1.
6.
W przypadku wniosków o spłatę części kredytu przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego po dniu, w którym łączna kwota wynikająca z wniosków:
1)
o dofinansowanie wkładu własnego przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach, o których mowa w art. 10 wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ust. 9, z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w bieżącym roku oraz
2)
o spłatę części kredytu przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego od początku bieżącego roku na zasadach, o których mowa w art. 12 wniosek o spłatę części kredytu ust. 3
– osiągnie równowartość kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę finansowego wsparcia, Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje czynności, o której mowa w art. 13 postępowanie w sprawie wniosków o spłatę części kredytu ust. 1 pkt 2, na początku kolejnego roku, niezwłocznie po wpłynięciu na rachunek Funduszu Dopłat pierwszej transzy środków zaplanowanych na wypłatę finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
7.
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków, o których mowa w art. 36 przepis przejściowy ust. 1, dla kolejnych lat, według stanu na koniec każdego miesiąca.
8.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 7, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 27 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pkt 1, art. 32 przepis przejściowy, art. 33 przepis przejściowy i art. 38 utrata mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.11.2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1304]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...