• Ustawa o pomocy publiczne...
  21.05.2024

Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2021.0.239 t.j. - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady i warunki restrukturyzacji przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, a także tryb postępowania w sprawach restrukturyzacji.
1.
Restrukturyzacją mogą być objęci przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.):
1)
którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1177 i 1271 oraz z 2003 r. poz. 1537, 1840, 1850 i 2261); oraz
2)
u których liczba osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy - na dzień 30 czerwca 2002 r. - przekracza 1.000.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców:
1)
wpisanych do właściwego rejestru lub ewidencji w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 10;
2)
wobec których ogłoszono upadłość albo otwarto postępowanie likwidacyjne.
1.
Przez restrukturyzację należy rozumieć wszczęcie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w celu przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
2.
Restrukturyzacja może obejmować:
1)
zobowiązania cywilnoprawne według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r.;
2)
zobowiązania publicznoprawne na zasadach określonych w rozdziale 5 lub 5a;
3)
majątek;
4)
zatrudnienie.
1.
W okresie obowiązywania ustawy przedsiębiorca może zostać objęty restrukturyzacją na podstawie jej przepisów tylko jeden raz.
2.
Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustaw:
1)
z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z 2001 r. poz. 41 i 1802, z 2002 r. poz. 1826 i 2020 oraz z 2003 r. poz. 844) ,
2)
z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011),
3)
z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752),
4)
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 680 i 1529),
5)
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, z późn. zm. ),
6)
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2042), zwanej dalej „ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych” - podlegają zawieszeniu, z zastrzeżeniem art. 30 zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych ust. 1, z dniem wydania postanowienia, o którym mowa w art. 10 zadania Prezesa Agencji ust. 1 pkt 1.
1.
W celu wsparcia restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zwana dalej "Agencją", może udzielać przedsiębiorcy objętemu restrukturyzacją pożyczek i poręczeń, przewidzianych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji, na zasadach określonych w art. 21 wniosek o udzielenie pożyczki lub poręczenia i elementy umowy,
2.
Udzielenie pożyczki lub poręczenia następuje po uzyskaniu przez Agencję środków finansowych na ten cel ze źródła, o którym mowa w art. 56 uchylony, ust. 1.
1.
Do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2.
Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy, o której mowa w art. 2 przedsiębiorcy podlegający objęciu restrukturyzacją, wyłączenie stosowania przepisów ustawy, ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 15 plan restrukturyzacji, ust. 4.
1.
Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia albo umorzenia nie może być ogłoszona upadłość przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją.
2.
Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne wszczęto po dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a przed dniem ogłoszenia upadłości, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości podlega zawieszeniu.
3.
Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do przedsiębiorców objętych restrukturyzacją nie stosuje się przepisów o obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozdział 2. Podmioty właściwe w sprawach restrukturyzacji

1.
Organem właściwym w sprawach restrukturyzacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.
2.
Funkcje organu administracji publicznej w zakresie zadań wynikających z ustawy wykonuje również Prezes Zarządu Agencji, zwany dalej "Prezesem Agencji", przy pomocy Agencji.
Minister właściwy do spraw gospodarki:
1)
sprawuje nadzór nad wykonaniem ustawy;
2)
jest organem wyższego stopnia wobec Prezesa Agencji w zakresie decyzji wydanych na podstawie ustawy.
1.
Prezes Agencji:
1)
wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2)
wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;
3)
wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
4)
wydaje decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji, zwaną dalej "decyzją o restrukturyzacji";
5)
wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6)
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
7)
sprawuje nadzór nad realizacją postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę;
8)
wydaje decyzję o przyznaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji;
8a)
wydaje decyzję zatwierdzającą plan spłaty przejętych zobowiązań przez Operatora, o którym mowa w art. 32e wymogi wobec Operatora, a także zakres ich umorzeń;
9)
sprawuje nadzór nad realizacją planu restrukturyzacji przez spółkę, której przyznano status spółki w restrukturyzacji, zwaną dalej "spółką w restrukturyzacji";
10)
wykonuje inne zadania określone w ustawie.
2.
Prezes Agencji sporządza co 3 miesiące listy:
1)
przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o restrukturyzacji;
2)
przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
3)
przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
4)
spółek w restrukturyzacji.
3.
Listy, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".
4.
Prezes Agencji sporządza półroczne i roczne sprawozdania z realizacji postępowań restrukturyzacyjnych i kosztów tych postępowań oraz przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - odpowiednio w terminie do dnia 31 lipca oraz w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

Rozdział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne

1.
Prezes Agencji wszczyna postępowanie restrukturyzacyjne na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie, o którym mowa w art. 12 termin złożenia wniosku i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 1, z zastrzeżeniem art. 14 wniosek organu założycielskiego przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
2.
Prezes Agencji odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli:
1)
przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 przedsiębiorcy podlegający objęciu restrukturyzacją, wyłączenie stosowania przepisów ustawy, ust. 1;
2)
wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zawiera informacji, o których mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 1 i 2.
1.
Postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte do dnia 31 grudnia 2003 r. na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
1.
Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera następujące informacje:
1)
nazwę albo firmę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
2)
nazwę albo firmę oraz siedzibę wspólników, a także imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania bez ograniczenia;
3)
osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej - gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;
4)
miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;
5)
okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;
6)
wskazanie składników majątku, które mogą stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;
7)
liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;
8)
liczbę osób wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
wyciąg z księgi udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych spółki akcyjnej albo więcej niż 5% akcji prostej spółki akcyjnej, wraz z informacją o wielkości udziału w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji, przysługującego Skarbowi Państwa i spółkom, w których Skarb Państwa ma co najmniej 50% akcji lub udziałów;
3)
sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, sporządzone na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone w ramach obowiązków statystycznych, ostatnie przed dniem złożenia wniosku;
4)
kopię ewidencji środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;
5)
spis dłużników z podaniem wysokości długu każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń;
6)
spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych ze wskazaniem kwot zaległości, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
7)
spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
8)
wykaz zobowiązań pozabilansowych z podaniem wysokości każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń tych zobowiązań;
9)
kopie tytułów egzekucyjnych wystawionych wobec przedsiębiorcy, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3.
W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca jest obowiązany przekazać Prezesowi Agencji:
1)
plan restrukturyzacji;
2)
projekt ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 22 restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych,
3)
sprawozdanie finansowe za 2002 r.;
4)
spis zobowiązań publicznoprawnych, z podziałem na poszczególne tytuły i lata oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
5)
spis zobowiązań cywilnoprawnych, z podziałem na wierzycieli, tytuły, lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
6)
spis wierzytelności, z podziałem na dłużników, tytuły i lata, oraz listę zabezpieczeń;
7)
inne dokumenty i informacje wymagane zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
1.
Z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może wystąpić również organ założycielski przedsiębiorcy. Do wniosku organu założycielskiego stosuje się odpowiednio art. 12 termin złożenia wniosku i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, i art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 1 pkt 1-5.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa przedsiębiorcę, którego dotyczy wniosek, do wyrażenia, w terminie 14 dni, pisemnej zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz przekazania informacji, o których mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 1 pkt 6-8 i w ust. 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Agencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyrażenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2, dokumenty i informacje, o których mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 3.
4.
W przypadku niewyrażenia przez przedsiębiorcę zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie określonym w ust. 2, Prezes Agencji pozostawia wniosek organu założycielskiego bez rozpoznania.
1.
Plan restrukturyzacji, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 3 pkt 1, zawiera:
1)
szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
2)
analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 przedsiębiorcy podlegający objęciu restrukturyzacją, wyłączenie stosowania przepisów ustawy, ust. 1 pkt 1;
3)
analizę rynku, na którym działa przedsiębiorca;
4)
wskazanie zamierzonych działań przedsiębiorcy, mających na celu naprawę jego sytuacji ekonomicznej, w tym działań w zakresie restrukturyzacji majątku i zatrudnienia, oraz umożliwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej i terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych;
5)
określenie stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6)
określenie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem pomocy publicznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, o jaką przedsiębiorca zamierza się ubiegać, z podaniem jej wielkości, źródeł, formy, terminu i podstawy prawnej.
2.
Plan restrukturyzacji podlega uzgodnieniom między Prezesem Agencji i przedsiębiorcą, a jeżeli wnioskodawcą jest organ założycielski przedsiębiorcy - również tym organem.
3.
Przebieg i wyniki uzgodnień dokumentuje się w formie protokołu podpisanego przez osoby upoważnione.
4.
Uzgodniony plan restrukturyzacji Prezes Agencji przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii - zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje opinię w terminie do 28 dni od dnia otrzymania planu restrukturyzacji.
1.
Prezes Agencji może zlecić:
1)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przedłożonego przez przedsiębiorcę - powołanemu w tym celu biegłemu rewidentowi;
2)
dokonanie wyceny majątku przedsiębiorcy - powołanemu w tym celu rzeczoznawcy majątkowemu.
2.
Zlecenie przeprowadzenia badania oraz dokonania wyceny majątku, o których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
3.
Koszty badania sprawozdań finansowych i dokonania wyceny majątku stanowią koszt uzyskania przychodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
1.
Prezes Agencji może uzależnić wydanie decyzji o restrukturyzacji od:
1)
powołania wskazanych przez siebie osób do organów kontroli i nadzoru przedsiębiorcy w celu zapewnienia realizacji funkcji, o której mowa w art. 10 zadania Prezesa Agencji, ust. 1 pkt 7, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;
2)
objęcia planem restrukturyzacji przeniesienia własności składników majątku, o których mowa w art. 34 przeniesienie własności składników majątku, ust. 1, lub innych praw z nim związanych przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa.
2.
Powołanie osób wskazanych przez Prezesa Agencji do pełnienia funkcji w organach określonych w ust. 1 pkt 1 następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
1.
Prezes Agencji wydaje decyzję o restrukturyzacji, jeżeli z przedstawionych informacji i dokumentów oraz przeprowadzonych czynności wynika, że postępowanie restrukturyzacyjne może doprowadzić do naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz przywrócić jego zdolność do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
2.
Decyzja o restrukturyzacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.
1.
Decyzja o restrukturyzacji zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy;
2)
miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
3)
termin dokonania zabezpieczenia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;
4)
wskazanie składników majątku, które mają stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;
5)
termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;
6)
zatwierdzenie planu restrukturyzacji;
7)
spis zobowiązań publicznoprawnych objętych restrukturyzacją na szczególnych zasadach, o których mowa w rozdziale 5a;
8)
wskazanie Operatora, o którym mowa w art. 32e wymogi wobec Operatora,
9)
wskazanie składników majątku, które mają być przeniesione na własność Operatora.
2.
Postępowanie restrukturyzacyjne powinno być zakończone w terminie 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o restrukturyzacji.
3.
Jeżeli w decyzji o restrukturyzacji określono termin krótszy niż wymieniony w ust. 2, na wniosek przedsiębiorcy może on być przedłużony, jednak nie dłużej niż do terminu, o którym mowa w ust. 2.
Jeżeli przewidywane koszty postępowania restrukturyzacyjnego są rażąco wysokie w stosunku do możliwych do osiągnięcia efektów restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.
1.
Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o restrukturyzacji może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub poręczenia.
2.
Wniosek o udzielenie pożyczki lub poręczenia zawiera informacje, o których mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, oraz określa:
1)
rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej;
2)
wysokość kwoty pożyczki lub zobowiązania, które ma być objęte poręczeniem, wraz z terminami ich spłaty;
3)
przeznaczenie pożyczki lub środków, których spłata ma być objęta poręczeniem, celowość realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę jego opłacalności z uwzględnieniem ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciu;
4)
formy zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia;
5)
plan finansowy dla przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.
3.
Prezes Agencji zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie pożyczki lub poręczenia, która określa w szczególności:
1)
kwotę przyznanej pożyczki i jej przeznaczenie lub kwotę poręczenia;
2)
warunki pożyczki, wysokość oprocentowania, ewentualny okres karencji, terminy i wysokość rat spłaty pożyczki i oprocentowania;
3)
sposób przekazania pożyczki;
4)
sankcje za nieterminowe regulowanie spłat pożyczki i oprocentowania;
5)
formę zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia.

Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych

1.
Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych polega na zawarciu przez przedsiębiorcę ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych wymienionymi w spisie, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 2 pkt 7.
2.
Jeżeli ugoda restrukturyzacyjna nie zostanie zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.
3.
Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta, jeżeli opowiedzą się za nią wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 2 pkt 7.
2.
Ugoda restrukturyzacyjna wiąże wszystkich wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 2 pkt 7.
1.
Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej może być:
1)
restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegająca w szczególności na:
a) umorzeniu tych zobowiązań w całości lub w części,
b) rozłożeniu spłaty tych zobowiązań na raty,
c) odroczeniu spłaty tych zobowiązań;
2)
zobowiązanie się wierzycieli do podjęcia działań w celu wsparcia realizacji planu restrukturyzacji, w szczególności przez:
a) objęcie udziałów albo akcji,
b) zamianę wierzytelności na obligacje lub inne tytuły obligacyjne,
c) zawarcie umów o współpracę,
d) udzielenie przedsiębiorcy kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń.
2.
Warunki ugody restrukturyzacyjnej mogą być zróżnicowane, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1, w stosunku do określonych grup wierzycieli - z zachowaniem równoprawnego traktowania uczestników ugody.
1.
Ugodę restrukturyzacyjną zawiera się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2.
Przedsiębiorca przekazuje ugodę restrukturyzacyjną Prezesowi Agencji w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3.
Ugoda restrukturyzacyjna może być wypowiedziana w czasie postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów, jeżeli wypowiedzenia dokonają wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą.
4.
W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.
1.
Kwota umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
2.
Wysokość umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych, z wyjątkiem odsetek, w tym skapitalizowanych, stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
1)
w całości, gdy wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych;
2)
w 50%, gdy wierzytelność powstała w wyniku udzielenia kredytu lub pożyczki przez bank lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do udzielania kredytów lub pożyczek, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, oraz Agencję.

Rozdział 5. Restrukturyzacja finansowa należności publicznoprawnych

Restrukturyzacja należności publicznoprawnych jest dokonywana w zakresie, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału i rozdziału 5a.
Orzeczenia: 1
Do wniosku, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 1, albo zgody, o której mowa w art. 14 wniosek organu założycielskiego przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 2, przedsiębiorca dołącza kopie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, skierowanych do właściwych organów restrukturyzacyjnych, zwanych dalej "organami restrukturyzacyjnymi należności publicznoprawnych", albo oświadczenie, że nie korzysta z restrukturyzacji należności publicznoprawnych.
1.
Prezes Agencji niezwłocznie informuje organy restrukturyzacyjne należności publicznoprawnych o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie niniejszej ustawy.
2.
Prezes Agencji doręcza właściwym dla przedsiębiorcy organom restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych odpisy:
1)
postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2)
postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;
3)
decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
4)
decyzji o restrukturyzacji;
5)
decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6)
decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
1.
Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, albo wyrażenie zgody, o której mowa w art. 14 wniosek organu założycielskiego przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 2, powoduje zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do dnia otrzymania przez organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych odpisu:
1)
postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;
2)
decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
3)
decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadkach określonych w art. 20 umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, art. 22 restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych ust. 2, art. 25 forma ugody restrukturyzacyjnej, wypowiedzenie ugody ust. 4 i w art. 45 decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1 i 2;
4)
decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
2.
Zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych:
1)
powoduje zawieszenie obowiązku uiszczenia opłaty restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 19 elementy decyzji o restrukturyzacji ust. 1 tej ustawy;
2)
wstrzymuje bieg terminów w niej przewidzianych.
1.
W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, ust. 1 pkt 4, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję stwierdzającą umorzenie należności publicznoprawnych, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek, ust. 1 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.
2.
Decyzja o umorzeniu należności publicznoprawnych jest wydawana w terminie 45 dni od dnia otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, ust. 1 pkt 4.
3.
W przypadku otrzymania odpisu postanowienia albo decyzji, o których mowa w art. 30 zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, ust. 1 pkt 1 i 2, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych podejmuje zawieszone postępowanie.
4.
W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, ust. 1 pkt 3, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego należności publicznoprawnych.
Do przedsiębiorcy, wobec którego Prezes Agencji wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, nie stosuje się przepisów o opłacie restrukturyzacyjnej, o której mowa w ustawie o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.
Orzeczenia: 2

Rozdział 5a. Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach

1.
Restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach, zwanej dalej "restrukturyzacją na szczególnych zasadach", podlegają znane na dzień 30 czerwca 2003 r. następujące należności publicznoprawne:
1)
z tytułu podatków wobec budżetu państwa, należności celnych oraz wpłat z zysku na rzecz Skarbu Państwa,
2)
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
3)
wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- niepodlegające restrukturyzacji albo w stosunku do których nie zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych;
4)
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. poz. 196, z późn. zm.), opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150, z późn. zm.) oraz opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, z późn. zm.) stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin;
5)
z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;
6)
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa;
7)
z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości wymienionych w pkt 1-6.
2.
Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne.
3.
Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i celne określone w decyzji właściwego organu podatkowego lub organu celnego oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów powiatów i budżetów gmin, oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te zostały określone jako wynikające z czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.
Znane na dzień 30 czerwca 2003 r. zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z odsetkami za zwłokę, podlegają spłacie przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 32g wniosek o restrukturyzację na szczególnych zasadach, ust. 1, w terminie 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o restrukturyzacji.
1.
Restrukturyzację na szczególnych zasadach stosuje się odpowiednio do należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie, na wniosek przedsiębiorcy, uchwałę o restrukturyzacji tych należności.
2.
Restrukturyzacja należności jednostek samorządu terytorialnego na podstawie niniejszego rozdziału nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.
Warunkiem restrukturyzacji na szczególnych zasadach jest wydanie przez Prezesa Agencji postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 10 zadania Prezesa Agencji, ust. 1 pkt 1, oraz przeniesienie przez przedsiębiorcę na Operatora własności części majątku, nieobciążonego hipoteką lub zastawem na rzecz osób trzecich niebędących organem restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych, zwanym dalej "Wierzycielem", stanowiącego równowartość co najmniej 25 % kwoty należności zgłoszonych do restrukturyzacji.
1.
Prezes Agencji, przed wskazaniem Operatora w decyzji o restrukturyzacji, jest obowiązany uzyskać zgodę spółki na pełnienie przez nią funkcji Operatora.
2.
Operator nie może posiadać, na dzień wydania decyzji o restrukturyzacji, zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
3.
Operatorem może być wyłącznie spółka kapitałowa, w której Skarb Państwa lub Agencja posiada 100 % udziałów lub akcji, albo Skarb Państwa i Agencja posiadają łącznie 100 % udziałów lub akcji.
1.
Restrukturyzacja na szczególnych zasadach polega na:
1)
przejęciu od przedsiębiorcy przez Operatora:
a) zobowiązań przedsiębiorcy, o których mowa w art. 32a należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji na szczególnych zasadach, ust. 1 lub art. 32c stosowanie restrukturyzacji na szczególnych zasadach, ust. 1,
b) składników majątku przedsiębiorcy,
2)
umorzeniu Operatorowi przejętych zobowiązań przedsiębiorcy
- na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
2.
Przejęcie przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy następuje z mocy prawa z dniem przeniesienia na niego własności składników majątku według ich wartości księgowej; z tym dniem wygasają także zabezpieczenia tych zobowiązań na majątku lub prawach przedsiębiorcy, ustanowione przez Wierzyciela.
3.
Przedsiębiorca nie odpowiada za zobowiązania przejęte przez Operatora. Odmienne zastrzeżenie umowne jest nieważne.
1.
Przedsiębiorca składa do Prezesa Agencji wniosek o restrukturyzację na szczególnych zasadach.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje określone w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 1 pkt 1-3.
3.
Przedsiębiorca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dołączyć do niego zmiany wprowadzone do planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 13 wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ust. 3 pkt 1, zawierające:
1)
wskazanie składników majątku proponowanych do przeniesienia na własność Operatora;
2)
spis zobowiązań publicznoprawnych proponowanych do objęcia restrukturyzacją na szczególnych zasadach, ze wskazaniem Wierzycieli oraz zabezpieczeń tych zobowiązań;
3)
aktualizację określenia stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
4)
informację o podjęciu uchwały, o której mowa w art. 32c stosowanie restrukturyzacji na szczególnych zasadach, ust. 1.
1.
Decyzja o restrukturyzacji w części dotyczącej restrukturyzacji na szczególnych zasadach wymaga zgody Wierzyciela. Prezes Agencji przekazuje decyzję Wierzycielowi i Operatorowi.
2.
Wyrażenie przez Wierzyciela zgody, o której mowa w ust. 1, oznacza zgodę na wygaśnięcie ustanowionych przez niego zabezpieczeń, o których mowa w art. 32f istota restrukturyzacji na szczególnych zasadach, ust. 2.
1.
W terminie 9 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy Operator jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi Agencji uzgodnionego z Wierzycielami planu spłaty przejętych zobowiązań publicznoprawnych wraz ze wskazaniem zobowiązań przewidzianych do umorzenia.
2.
Plan spłaty przejętych zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, a także zakres ich umorzeń zatwierdza, w drodze decyzji, Prezes Agencji. Decyzję Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Wierzycielowi.
3.
Umorzenie zobowiązań przypadających poszczególnym Wierzycielom dokonywane jest proporcjonalnie do udziału należności każdego z Wierzycieli w ogólnej kwocie zobowiązań podlegających umorzeniu.
4.
Decyzję o umorzeniu należności publicznoprawnych wymienionych w decyzji, o której mowa w ust. 2, wydaje Wierzyciel w zakresie wynikającym z tej decyzji, po wykonaniu przez Operatora planu spłaty przejętych przez niego zobowiązań.
5.
(uchylony)
1.
Operator przekazuje Wierzycielom środki pieniężne określone w art. 32i plan spłaty przejętych przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy, uzyskane w wyniku gospodarowania przejętym majątkiem i jego zbycia, pomniejszone o koszty poniesione z tych tytułów.
2.
Operator dokonuje podziału środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, na zaspokojenie zobowiązań przypadających poszczególnym Wierzycielom, proporcjonalnie do udziału należności każdego z tych Wierzycieli w ogólnej kwocie przejętych przez niego zobowiązań.
3.
Operator jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem przejętego majątku.
1.
W okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy wobec tego Operatora:
1)
nie może być ogłoszona upadłość;
2)
nie stosuje się przepisów o obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
3)
nie wymierza się i nie pobiera opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm. ) od przejętego majątku;
4)
nie nalicza się odsetek za zwłokę od przejętych zobowiązań;
5)
nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania egzekucyjnego dotyczącego przejętych zobowiązań.
2.
W okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy do nabywcy majątku przejętego przez Operatora nie stosuje się przepisów art. 112 odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
W dniu przejęcia przez Operatora składników majątku i zobowiązań przedsiębiorcy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale oraz w dniu zbycia tego majątku i spłaty tych zobowiązań przez Operatora, a także ich umorzenia w trybie art. 32i plan spłaty przejętych przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy, ust. 4, nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów.

Rozdział 6. Restrukturyzacja majątku

Restrukturyzacja majątku może polegać na przeniesieniu własności składników majątku przez przedsiębiorcę objętego restrukturyzacją na rzecz Skarbu Państwa, a także podjęciu innych czynności dotyczących jego majątku, przewidzianych w planie restrukturyzacji.
1.
Przeniesienie własności, o którym mowa w art. 33 restrukturyzacja majątku, może dotyczyć składników majątku, które nie są i nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorcy i są zbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z planem restrukturyzacji.
2.
Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.
3.
Wartość przeniesionych składników majątku przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
1.
Nabyte przez Skarb Państwa składniki majątku przedsiębiorcy mogą być wniesione lub przekazane nieodpłatnie na własność Agencji, na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 57 koszty postępowania restrukturyzacyjnego, a także mogą być przekazane przez Skarb Państwa do odpłatnego korzystania innym podmiotom.
2.
Agencja podwyższa kapitał zakładowy o wartość składników majątku, o którym mowa w ust. 1.
1.
Agencja może utworzyć spółki kapitałowe, wnosząc, na pokrycie ich kapitału zakładowego albo pokrycie akcji prostej spółki akcyjnej, składniki majątku, o których mowa w art. 35 wniesienie lub przekazanie na własność Agencji składników majątku przedsiębiorcy nabytych przez Skarb Państwa.
2.
W przypadku utworzenia spółek, o których mowa w ust. 1, poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych zarówno w momencie objęcia udziałów albo akcji, jak również w momencie ich odpłatnego zbycia nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów.

Rozdział 7. Restrukturyzacja zatrudnienia

1.
Jeżeli w zatwierdzonym planie restrukturyzacji przewidziano rozwiązanie z częścią pracowników stosunku pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, reorganizacji, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych, pracownikom przewidzianym do zwolnienia, którzy nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach do uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych oraz do świadczeń przedemerytalnych, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 10:
1)
jednorazowe bezpłatne szkolenie;
2)
świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy;
3)
jednorazowa odprawa warunkowa.
2.
Świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przez pracodawcę tylko jeden raz, na wniosek pracownika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku pracownik ten nie korzystał z takich świadczeń oraz oświadczy, że nie będzie z nich korzystał w przyszłości.
3.
Świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy jest przyznawane przez pracodawcę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na wniosek pracownika, który oświadczy, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu, na który to świadczenie przyznano, i rozpocznie szkolenie.
4.
W okresie korzystania ze świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego pracownikowi przysługuje jednorazowe bezpłatne szkolenie, finansowane z Funduszu Pracy.
5.
Finansowanie z Funduszu Pracy świadczeń, o których mowa w ust. 4, odbywa się jak dla osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 16 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.).
6.
Środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 4, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy właściwym miejscowo dla przedsiębiorcy, przez dysponenta Funduszu Pracy, z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.
7.
Planowany kosztorys szkoleń, uwzględniający liczbę szkolonych pracowników przedsiębiorcy oraz jednostkowe i łączne koszty szkoleń, przedsiębiorca przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 6.
8.
Świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy jest wypłacane pracownikowi przez przedsiębiorcę co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczął on szkolenie, w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
9.
Od świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego przedsiębiorca jest obowiązany do dokonywania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze celowe - na podstawie i w wysokości określonych w odrębnych przepisach.
10.
Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje pracownikowi korzystającemu ze świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego, który po zakończeniu szkolenia i przed upływem 6 miesięcy od dnia przyznania tego świadczenia wystąpi do pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy.
11.
Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana przez przedsiębiorcę w kwocie równej iloczynowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 6-miesięcznego okresu pobierania świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego oraz wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 8, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą składkom na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, finansowanym przez ubezpieczonego.
1.
Przedsiębiorca objęty restrukturyzacją zatrudnienia nie może w okresie realizacji planu restrukturyzacji zatrudniać nowych pracowników - z wyłączeniem osób o specjalistycznych kwalifikacjach, które mogą być zatrudnione w zakresie przewidzianym w zatwierdzonym planie restrukturyzacji.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz kontraktu menedżerskiego.
Po uprawomocnieniu się decyzji o restrukturyzacji do stosunków pracy w zakładzie pracy przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy odrębnych ustaw regulujących skutki ogłoszenia upadłości w zakresie stosunków pracy.
1.
W przypadku przejęcia przez Agencję składników majątku, w trybie art. 35 wniesienie lub przekazanie na własność Agencji składników majątku przedsiębiorcy nabytych przez Skarb Państwa, Prezes Agencji opracowuje program utworzenia miejsc pracy na bazie tego majątku.
2.
Miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, powinny być przeznaczone przede wszystkim dla zwalnianych pracowników przedsiębiorcy, który dokonał przeniesienia składników tego majątku.
3.
Program, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać finansowanie z Funduszu Pracy kosztów:
1)
szkolenia,
2)
części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
- pracowników, o których mowa w ust. 2.
4.
Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów, o których mowa w ust. 3, może odbywać się przez okres i w wysokości przewidzianych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z tym że finansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne jest dokonywane na zasadach określonych dla prac interwencyjnych.
5.
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 3, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy właściwym dla miejsca położenia majątku, o którym mowa w ust. 1, przez dysponenta Funduszu Pracy z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.
6.
Program, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia w części dotyczącej finansowania kosztów z Funduszu Pracy ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 5, uwzględniającą sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zgodność programu z obowiązującymi przepisami.
7.
Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do spółek, o których mowa w art. 36 tworzenie spółek kapitałowych przez Agencję ust. 1.

Rozdział 8. Obowiązki restrukturyzowanego przedsiębiorcy

1.
Przedsiębiorca jest obowiązany do:
1)
wykonywania planu restrukturyzacji;
2)
wykonywania ugody restrukturyzacyjnej;
3)
terminowego regulowania bieżących zobowiązań publicznoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2;
4)
(uchylony)
5)
składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań z realizacji obowiązków wymienionych w pkt 1-3.
2.
W przypadku realizacji restrukturyzacji należności publicznoprawnych, zgodnie z przepisami rozdziału 5, przedsiębiorca powinien spełniać warunki wymagane ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do stwierdzenia umorzenia należności publicznoprawnych podlegających restrukturyzacji na podstawie tej ustawy.
1.
W okresie od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji do dnia doręczenia decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca nie może:
1)
obejmować akcji lub udziałów w spółkach, jak również tworzyć spółek niemających osobowości prawnej lub przystępować do takich spółek;
2)
zawierać umów o nieodpłatne przekazanie składników majątku do używania lub używania i pobierania pożytków;
3)
dokonywać czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających przekraczających zakres zwykłego zarządu;
4)
dokonywać czynności prawnych pod tytułem darmym, jak również czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających na zasadach nieekwiwalentnych.
2.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do czynności, o których mowa w art. 22 restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych, ust. 1, art. 33 restrukturyzacja majątku, i w art. 53 zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego,

Rozdział 9. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

1.
Prezes Agencji wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli został wykonany plan restrukturyzacji oraz ugoda restrukturyzacyjna. Obowiązek wykonania ugody restrukturyzacyjnej nie dotyczy płatności odroczonych i rozłożonych na raty przypadających po terminie wykonania planu restrukturyzacji.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy;
2)
miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
3)
stwierdzenie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;
4)
rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia.
1.
Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli upłynął termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego określony w decyzji o restrukturyzacji, a przedsiębiorca nie wykonał planu restrukturyzacji lub, z zastrzeżeniem art. 43 przesłanki decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1 zdanie drugie, ugody restrukturyzacyjnej.
2.
Prezes Agencji może, przed terminem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego określonym w decyzji o restrukturyzacji, umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne - w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 41 obowiązki restrukturyzowanego przedsiębiorcy lub dokonuje czynności, o których mowa w art. 42 zakazy obowiązujące restrukturyzowanego przedsiębiorcę.
3.
Decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy;
2)
miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
3)
określenie przyczyny umorzenia;
4)
rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia.
4.
W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego:
1)
zawarta ugoda restrukturyzacyjna wiąże strony, chyba że co innego wynika z jej postanowień;
2)
dokonane czynności prawne dotyczące majątku objętego planem restrukturyzacji pozostają w mocy.

Rozdział 10. Spółki w restrukturyzacji

1.
Spółki, które zamierzają dokonać połączenia w rozumieniu art. 492 rodzaje łączenia spółek § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy co najmniej jedna z nich spełnia warunki, o których mowa w art. 2 przedsiębiorcy podlegający objęciu restrukturyzacją, wyłączenie stosowania przepisów ustawy, mogą wystąpić o przyznanie spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej statusu spółki w restrukturyzacji.
2.
Przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji następuje po podjęciu ostatniej z uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 506 uchwały w sprawie połączenia spółek Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących powstania spółki utworzonej w wyniku połączenia spółek.
1.
Status spółki w restrukturyzacji jest przyznawany przez Prezesa Agencji na wspólny wniosek spółek zamierzających dokonać połączenia.
2.
Wniosek o przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera następujące informacje, dotyczące każdej ze spółek zamierzających dokonać połączenia:
1)
firmę i siedzibę spółki;
2)
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania spółki;
3)
miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;
4)
określenie wysokości straty występującej w bieżącym roku podatkowym oraz w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających bieżący rok podatkowy;
5)
okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;
6)
liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;
7)
liczbę osób wykonujących usługi na rzecz spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
sprawozdanie finansowe każdej ze spółek za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie finansowe każdej ze spółek sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
2)
spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych każdej ze spółek, z podziałem na poszczególne tytuły i lata oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
3)
spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych każdej ze spółek, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z wierzycieli, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
4)
spis dłużników każdej ze spółek z podaniem wysokości długu każdego z dłużników, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń;
5)
plan restrukturyzacji spółki w restrukturyzacji;
6)
programy restrukturyzacyjne realizowane przez każdą ze spółek na podstawie odrębnych ustaw.
4.
Plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, sporządza się zgodnie z art. 15 plan restrukturyzacji,
5.
Do przyznania spółce statusu spółki w restrukturyzacji nie jest wymagane zawarcie ugody restrukturyzacyjnej.
1.
Prezes Agencji udziela promesy decyzji o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji pod warunkiem dokonania połączenia, określając w niej firmy i siedziby spółek zamierzających dokonać połączenia i termin jego dokonania.
2.
Decyzja o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera w szczególności:
1)
firmę i siedzibę spółki, której jest przyznawany status spółki w restrukturyzacji;
2)
termin zakończenia restrukturyzacji, do upływu którego został spółce przyznany status spółki w restrukturyzacji;
3)
zatwierdzenie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 47 wniosek o przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji, ust. 3 pkt 5.
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez spółkę w restrukturyzacji działań określonych w planie restrukturyzacji, Prezes Agencji wydaje decyzję o pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji.
Prezes Agencji przesyła odpis decyzji o nadaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji właściwemu dla tej spółki organowi podatkowemu oraz innemu organowi lub podmiotowi będącemu wierzycielem publicznoprawnym.
Do spółki w restrukturyzacji nie stosuje się art. 7 przedmiot opodatkowania ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.).
Przepisy art. 46 przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji-51 stosuje się odpowiednio do łączenia przedsiębiorstw państwowych w rozumieniu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz do łączenia spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego.

Rozdział 11. Przewłaszczenie składników majątku na zabezpieczenie

Agencja może żądać przewłaszczenia na swoją rzecz składników majątku przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją na zabezpieczenie przewidywanych kosztów postępowania restrukturyzacyjnego lub może żądać zabezpieczenia w innej formie.
1.
Zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 53 zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, mogą podlegać wskazane w decyzji o restrukturyzacji składniki majątku, które nie podlegają przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 34 przeniesienie własności składników majątku, jeżeli taka forma zabezpieczenia jest niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.
2.
Przewłaszczenie, o którym mowa w art. 53 zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, następuje w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.
W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, koszty tego postępowania pokrywa się poprzez przeniesienie własności składników majątku, o których mowa w art. 53 zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego,

Rozdział 12. Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego

1.
Kosztami postępowania restrukturyzacyjnego są koszty:
1)
funkcjonowania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Agencji, poniesione w związku z obsługą postępowania restrukturyzacyjnego;
2)
przeniesienia własności składników majątku przedsiębiorcy na Agencję w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, to jest koszty przejęcia, zagospodarowania lub zbycia mienia;
3)
inne, niewymienione w pkt 1 i 2.
2.
Koszty postępowania restrukturyzacyjnego są określane dla każdego postępowania odrębnie.
3.
Do kosztów postępowania restrukturyzacyjnego nie wlicza się ulg podatkowych uzyskanych przez Agencję na podstawie niniejszej ustawy i przepisów odrębnych.
4.
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Źródłem pokrycia kosztów, o których mowa w art. 57 koszty postępowania restrukturyzacyjnego, są w szczególności:
1)
przychody finansowe uzyskane z tytułu pożyczek i poręczeń udzielanych przez Agencję ze środków pochodzących ze źródła, o którym mowa w art. 56 uchylony ust. 1;
2)
majątek przekazany Agencji zgodnie z art. 35 wniesienie lub przekazanie na własność Agencji składników majątku przedsiębiorcy nabytych przez Skarb Państwa i art. 55 pokrywanie kosztów umorzonego postępowania restrukturyzacyjnego;
3)
środki uzyskane przez Agencję ze sprzedaży bądź zagospodarowania składników majątku przekazanych przez Skarb Państwa zgodnie z art. 35 wniesienie lub przekazanie na własność Agencji składników majątku przedsiębiorcy nabytych przez Skarb Państwa.
Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych rozliczenie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia określonych w art. 58 źródła pokrycia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

Rozdział 13. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 50, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.12.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1800]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...