• Ustawa o postępowaniu egz...
  23.06.2024

Oddział 4. Egzekucja z weksla

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia weksla, w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 282), przez odbiór weksla, stosując odpowiednio zasady określone w art. 84 ujawnienie dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Jednocześnie z zajęciem weksla organ egzekucyjny:
1)
wzywa trasata, aby należnej od niego sumy wekslowej nie uiszczał prawnemu posiadaczowi weksla, lecz należną sumę wpłacił w terminie wykupu weksla organowi egzekucyjnemu;
2)
zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu rozporządzać zajętym wekslem ani też odebrać od trasata sumy wekslowej.
Porównania: 1
§ 1.
Organ egzekucyjny może wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie realizacji zajętego weksla.
§ 2.
Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko trasatowi.
Porównania: 1
Organ egzekucyjny przedstawia weksel do zapłaty w trybie określonym w przepisach ustawy – Prawo wekslowe lub sprzedaje w trybie określonym przepisami działu II rozdziału 6 oddziału 2.
Porównania: 1
§ 1.
Jeżeli egzekucja z weksla jest dokonywana w formie sprzedaży, organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, indosuje weksel na nabywcę. Dokonany przez organ egzekucyjny indos wywiera skutki indosu wpisanego przez zobowiązanego.
§ 2.
Jeżeli na wekslu zostały umieszczone wyrazy „nie na zlecenie” lub inne zastrzeżenie równoznaczne, organ egzekucyjny może przenieść weksel na nabywcę tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu.
Porównania: 1
Porównania: 1
§ 1.
Jeżeli egzekucja z weksla w trybie określonym w art. 96c tryb przedstawienia weksla do zapłaty lub sprzedaży, okaże się nieskuteczna, zajęcie weksla staje się zajęciem wierzytelności zabezpieczonej wekslem.
§ 2.
Do wierzytelności, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 5 oddziału 1.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...