• Ustawa o postępowaniu egz...
  24.02.2024

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.2505 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Oddział 5. Wadium

§ 1.
Wadium wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości.
§ 2.
Z zastrzeżeniem § 5 i 6, wadium składa:
1)
przystępujący do licytacji;
2)
osoba, która składa wniosek o przejęcie nieruchomości, o którym mowa w art. 110y prawo przejęcia na własność nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego § 1, art. 111h wniosek współwłaściciela nieruchomości lub wierzyciela hipotecznego o przejęcie nieruchomości § 2 i art. 111i druga licytacja nieruchomości § 3.
§ 3.
Osoba, o której mowa w § 1 pkt 2, składa wadium w terminie złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości.
§ 4.
Do złożenia wadium stosuje się odpowiednio przepis art. 105b wadium § 1 zdanie drugie i trzecie.
§ 5.
Nie składa wadium osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo do nieruchomości lub jej przynależności, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości wadium i zostało ono stwierdzone w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
§ 6.
Jeżeli wartość prawa, o którym mowa w § 5, jest niższa od wysokości wadium, wysokość wadium obniża się do różnicy między pełnym wadium a wartością prawa.
Orzeczenia: 3 Porównania: 2
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się. Pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji. Za datę zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku organu egzekucyjnego.
Porównania: 1
§ 1.
Nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
§ 2.
Od nabywcy nieskładającego wadium, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się wadium w trybie egzekucji administracyjnej.
§ 3.
Z wadium utraconego przez nabywcę lub od niego ściągniętego pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...