• Ustawa o postępowaniu egz...
  23.07.2024

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.2505 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozdział 1a. Egzekucja z pieniędzy

§ 1.
Organ egzekucyjny stosuje egzekucję z pieniędzy poza siedzibą tego organu poprzez ustne wezwanie zobowiązanego do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych oraz pobranie od zobowiązanego tych należności.
§ 2.
Organ egzekucyjny pobiera należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne gotówką lub bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego.
§ 1.
Na pobraną należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne niezwłocznie wystawia się pokwitowanie pobrania.
§ 2.
Pokwitowanie pobrania zawiera:
1)
podstawę prawną pobrania;
2)
oznaczenie organu egzekucyjnego;
3)
numer tytułu wykonawczego;
4)
serię i numer pokwitowania pobrania;
5)
imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego;
6)
kwotę pobrania;
7)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika obsługującego organ egzekucyjny, wystawiającego pokwitowanie pobrania;
8)
datę wystawienia pokwitowania pobrania;
9)
podpis zobowiązanego.
§ 3.
W przypadku egzekucji z pieniędzy przeprowadzonej bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego przepisów § 2 pkt 4, 7 i 9 nie stosuje się. Wystawienie pokwitowania pobrania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego uznaje się za zawiadomienie zobowiązanego o zastosowanym środku egzekucyjnym.
§ 4.
Egzekucja z pieniędzy jest zastosowana z chwilą wystawienia pokwitowania pobrania.
§ 5.
Pokwitowanie pobrania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia wywiera ten sam skutek prawny co pokwitowanie wierzyciela. Za pokwitowaną należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty upomnienia organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela.
§ 6.
W egzekucji z pieniędzy nie stosuje się przepisu art. 53 protokół z czynności egzekucyjnych.
W przypadku odebrania pieniędzy w wyniku przeszukania pomieszczeń i schowków, urządzeń, maszyn, środków transportu oraz odzieży, teczek, waliz i podobnych przedmiotów przepisy art. 53 protokół z czynności egzekucyjnych oraz art. 71e pokwitowanie pobrania należności pieniężnych § 1, § 2 pkt 1–8, § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...