• Art. 24a. - Wstrzymanie ...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Art. 24a. pomoc. publ.


Wstrzymanie wypłaty pomocy w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji Komisji

1.
W przypadku stwierdzenia przez Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy wstrzymuje wypłatę pomocy publicznej, stanowiącej przedmiot decyzji Komisji, od dnia wydania orzeczenia Sądu lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającego nieważność tej decyzji do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo do dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9.
2.
Jeżeli pomoc publiczna, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, była udzielona na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy, beneficjent pomocy oraz podmiot udzielający tej pomocy wykonują swoje prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji lub umowy, z wyłączeniem wypłaty pomocy publicznej.
3.
W terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, beneficjent pomocy może złożyć, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, podmiotowi udzielającemu pomocy oświadczenie o czasowej rezygnacji z wykonywania praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej lub umowy, o których mowa w ust. 2, wskazując okres tej rezygnacji, zwany dalej "okresem rezygnacji". Okres rezygnacji może być zmieniony oświadczeniem beneficjenta pomocy. Podmiot udzielający pomocy niezwłocznie potwierdza beneficjentowi pomocy, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4.
W okresie rezygnacji rozpoczynającym się od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa w ust. 3, i upływającym najpóźniej w dniu następującym po dniu wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo w dniu następującym po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej lub umowy ulegają zawieszeniu. Obowiązki związane z uiszczeniem kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych praw i obowiązków w okresie rezygnacji ustają.
5.
Od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo do dnia następującego po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki, które wypłacałby beneficjentowi pomocy, gdyby orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało wydane, na założony przez siebie i prowadzony odrębnie dla każdego beneficjenta pomocy wyodrębniony rachunek bankowy.
6.
Prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 5, ma jedynie podmiot udzielający pomocy, przy czym środki te służą wyłącznie zabezpieczeniu lub realizacji obowiązków podmiotu udzielającego pomocy określonych w ust. 7 lub 9.
7.
W przypadku gdy w odniesieniu do pomocy publicznej, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyda w tej samej sprawie nową decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy, w terminie 15 dni od dnia wydania tej nowej decyzji Komisji, wypłaca beneficjentowi pomocy środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 5, o ile jest to zgodne z treścią nowej decyzji Komisji.
8.
Za okres rezygnacji wypłata pomocy publicznej nie przysługuje.
9.
W przypadku wycofania zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady, albo gdy w odniesieniu do pomocy publicznej, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyda w tej samej sprawie nową decyzję, o której mowa w art. 9 notyfikacja zmian programu pomocowego ust. 5 lub art. 16 tryb uzyskiwania zgody na notyfikację projektu programu pomocowego ust. 1 rozporządzenia Rady, albo gdy po wypłacie pomocy, o której mowa w ust. 7, w związku z okresem rezygnacji, na rachunku, o którym mowa w ust. 5, pozostaną środki, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki zgromadzone na tym rachunku do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Art. 24a. Wstrzymanie wypłaty pomocy w przypadku stwierdz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...