• Art. 44. - Kary pieniężn...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Art. 44. pomoc. publ.


Kary pieniężne za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie

1.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 właściwość organów w zakresie postępowania przed Komisją Europejską i ich uprawnienia ust. 2 i art. 39 przekazywanie informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej przez beneficjenta pomocy i podmiot ubiegający się o pomoc, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 euro.
2.
Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, ustala się, uwzględniając w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy.
3.
Kwotę, o której mowa w ust. 1, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji Prezesa Urzędu albo decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Art. 44. Kary pieniężne za niewykonanie obowiązków określ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...