• Ustawa o postępowaniu w s...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w celu stwierdzenia, czy planowana pomoc dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, podmiot udzielający pomocy bierze pod uwagę sumę:
1)
wartości pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekraczała równowartości 100 tys. euro i nie podlegała opiniowaniu przez Prezesa Urzędu;
2)
pomocy, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w art. 5 zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis, ust. 2.
Porównania: 1
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o wydanie opinii przez Prezesa Urzędu prowadzone w trybie art. 24 lub art. 25 ustawy, o której mowa w art. 71 utrata mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, ulegają umorzeniu.
Porównania: 1
Jeżeli akty normatywne, o których mowa w art. 6 pomoc publiczna udzielana na podstawie aktu normatywnego, ust. 2, nie są programami pomocowymi, podmioty właściwe są zobowiązane do przygotowania projektów odpowiednich zmian w tych aktach w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Porównania: 1
1.
Do czasu określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, o których mowa w art. 8 notyfikacja częściowa programu pomocowego, notyfikacji podlegają projekty aktów prawa miejscowego określające szczegółowe warunki udzielania pomocy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
2.
Do postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 16 tryb uzyskiwania zgody na notyfikację projektu programu pomocowego.
3.
W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu opinii o niezgodności ze wspólnym rynkiem projektu, o którym mowa w ust. 1, projekt ten nie podlega notyfikacji.
Porównania: 1
1.
Organy udzielające pomocy przeprowadzają w roku 2004 badanie skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielonej w roku 2003.
2.
Przedsiębiorcy korzystający z pomocy są zobowiązani do udzielania, na żądanie organu udzielającego pomocy, informacji pozwalających na dokonanie oceny skuteczności i efektywności udzielonej pomocy, w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 30 dni od dnia jego doręczenia.
3.
Przy przeprowadzaniu badania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 71 utrata mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2004 r.
Porównania: 1
Rozporządzenia wydane na podstawie art. 5 zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis ust. 2, art. 13 wniosek o wydanie opinii o projektach programów pomocowych i pomocy indywidualnej - właściwość organów ust. 1, art. 27 tryb postępowania w sprawie zmiany decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy publicznej ust. 3, art. 42 kontrola u beneficjenta i uprawnienia organów i art. 44 kary pieniężne za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie ust. 4 i 6 ustawy, o której mowa w art. 71 utrata mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zachowują moc do czasu wejścia w życie rozporządzeń wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
Porównania: 1
Rozporządzenia wydane na podstawie art. 4 rozporządzenie o ustanowieniu strefy ust. 1 i art. 5a zniesienie lub zmiana obszaru strefy ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 uchylony niniejszej ustawy, art. 35 uchylony ust. 3 i art. 54 uchylony ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym niniejszej ustawy, art 2c ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 55 zmiana ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne niniejszej ustawy, oraz art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 60 zmiana ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
Porównania: 1
1.
Przepis art. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1850) traci moc po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że do pomocy publicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy o pomocy indywidualnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Pomoc publiczna udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, spełniających przesłanki określone dla programów pomocowych i co do których Komisja wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem, nie podlega notyfikacji.
3.
Do dnia 1 maja 2007 r. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzeń, ustanawiać programy pomocowe w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustaw odrębnych, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwoju gospodarki oraz konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2003 r. poz. 1537, 1840, 1850 i 2261).
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 31.05.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 1291]
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...