• Ustawa o postępowaniu w s...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rozdział 2. Postępowanie notyfikacyjne

1.
Projekty programów pomocowych, w tym przewidujących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2.
Projekt pomocy indywidualnej udzielanej w ramach wyłączeń grupowych nie wymaga uzyskania opinii, o której mowa w ust. 1, chyba że podmiot udzielający pomocy wystąpi o jego notyfikację. Do notyfikacji przepis art. 18 właściwość organów i tryb postępowania po wydaniu opinii o projekcie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku projektów programów pomocowych przewidujących udzielanie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie opracowywanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4.
Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej;
2)
stanowisko w sprawie zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym;
3)
propozycje zmian przedstawione w celu zapewnienia zgodności postanowień projektu z rynkiem wewnętrznym;
4)
stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu.
5.
Do opinii, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych, ust. 1, występuje w przypadku projektu:
1)
programu pomocowego - organ administracji publicznej opracowujący projekt tego programu;
2)
pomocy indywidualnej - podmiot udzielający tej pomocy;
3)
pomocy indywidualnej na restrukturyzację - podmiot ubiegający się o tę pomoc.
2.
Do wniosku o wydanie opinii dołącza się projekt programu pomocowego lub projekt aktu, na podstawie którego ma być udzielana pomoc indywidualna, w szczególności projekt decyzji lub umowy, oraz informacje niezbędne do wydania opinii, dotyczące w szczególności adresatów zamierzonej pomocy, jej przeznaczenia, formy, wielkości i czasu trwania.
3.
W przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację do wniosku o wydanie opinii dołącza się informacje, o których mowa w ust. 2, plan restrukturyzacyjny oraz opinie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy o możliwości jej udzielenia na zasadach określonych w tym planie.
3a.
Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do wydania opinii w sprawie możliwości udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 3.
3b.
Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych, ust. 1, wraz z załączonymi do nich projektami, informacjami lub planem restrukturyzacyjnym, przekazuje się w formie papierowej i elektronicznej.
4.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 2, oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny, uwzględniając wymagania określone prawem Unii Europejskiej w zakresie notyfikacji.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, wydaje opinię, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych ust. 1, w terminie 60 dni, a w przypadku projektu programu pomocowego - w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dołączonymi informacjami i dokumentami, o których mowa w art. 13 wniosek o wydanie opinii o projektach programów pomocowych i pomocy indywidualnej - właściwość organów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, przed wydaniem opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych, ust. 1, może wystąpić do organu opracowującego projekt programu pomocowego, podmiotu udzielającego pomocy, podmiotu ubiegającego się o pomoc lub innych właściwych podmiotów, o przekazanie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień i informacji.
2.
Jeżeli organy lub podmioty, o których mowa w ust. 1, nie przedstawią w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień i informacji, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, wydaje opinię na podstawie posiadanych informacji.
Porównania: 1
1.
Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów.
2.
Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie dokonania notyfikacji po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych, ust. 1.
3.
Rada Ministrów wraz z projektem ustawy będącej programem pomocowym przekazuje Marszałkowi Sejmu informację o dokonaniu notyfikacji.
Porównania: 1
1.
W przypadku projektu ustawy będącej programem pomocowym opracowanym przez podmiot niebędący organem administracji publicznej, organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa, o:
1)
wydanie opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych ust. 1;
2)
przekazanie do Komisji projektu w celu dokonania jego notyfikacji;
3)
wycofanie notyfikacji projektu przed podjęciem przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 4 i art. 9 rozporządzenia Rady.
4)
(uchylony)
2.
Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych ust. 1, dołącza się projekt ustawy będącej programem pomocowym oraz informacje niezbędne do wydania opinii, o których mowa w art. 13 wniosek o wydanie opinii o projektach programów pomocowych i pomocy indywidualnej - właściwość organów ust. 2.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa, opinii o niezgodności z rynkiem wewnętrznym projektu programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, co do którego podmiot opracowujący taki projekt nie wystąpił o dokonanie notyfikacji, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje opinię do wiadomości Radzie Ministrów.
Porównania: 1
1.
W przypadku projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, niezwłocznie przekazuje opinię, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych ust. 1, podmiotowi występującemu z wnioskiem o wydanie opinii oraz podmiotom udzielającym pomocy.
2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii o niezgodności z rynkiem wewnętrznym projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, podmiot występujący o wydanie opinii może wystąpić do Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa, o dokonanie notyfikacji tego projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku gdy opinia Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa, o niezgodności z rynkiem wewnętrznym dotyczy projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, podmiot lub podmioty udzielające pomocy mogą zmienić opinię, o której mowa w art. 13 wniosek o wydanie opinii o projektach programów pomocowych i pomocy indywidualnej - właściwość organów ust. 3, zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa, oraz podmiot występujący o wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, nie dokonuje notyfikacji projektu:
1)
pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację - w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2;
2)
pomocy indywidualnej na restrukturyzację - w przypadku gdy:
a) podmiot ubiegający się o pomoc nie przedłoży opinii o możliwości udzielenia pomocy, o której mowa w art. 13 wniosek o wydanie opinii o projektach programów pomocowych i pomocy indywidualnej - właściwość organów ust. 3, w odniesieniu do każdego przypadku pomocy,
b) podmiot udzielający pomocy w zmienionej opinii, o której mowa w ust. 3, stwierdzi niemożność udzielenia pomocy.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie udzielania pomocy publicznej do projektu ustawy będącej programem pomocowym notyfikowanym Komisji, Marszałek Sejmu przekazuje Prezesowi Rady Ministrów projekt ze zmianami; Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje do Komisji projekt ze zmianami celem uzupełnienia notyfikacji.
2.
W przypadku wprowadzenia zmian do projektu programu pomocowego, w części niebędącej projektem ustawy, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację notyfikowanych Komisji, podmiot występujący o dokonanie notyfikacji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, projekt ze zmianami celem uzupełnienia notyfikacji.
3.
(uchylony)
Porównania: 1
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, dokonuje notyfikacji w odniesieniu do projektu:
1)
programu pomocowego - niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Ministrów o dokonaniu notyfikacji;
2)
pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację - niezwłocznie po wydaniu opinii o zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym albo po otrzymaniu wystąpienia o dokonanie notyfikacji, o którym mowa w art. 18 właściwość organów i tryb postępowania po wydaniu opinii o projekcie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej ust. 2, z zastrzeżeniem art. 18 właściwość organów i tryb postępowania po wydaniu opinii o projekcie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej ust. 3 i 4.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego ustanowionego na podstawie aktu prawa miejscowego nie wymaga zgody Rady Ministrów i następuje niezwłocznie po wydaniu opinii, o której mowa w art. 12 postępowanie notyfikacyjne projektów programów pomocowych, ust. 1.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...