• Ustawa o postępowaniu w s...
  20.04.2024

Rozdział 4. Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

1.
W przypadku stwierdzenia przez Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy wstrzymuje wypłatę pomocy publicznej, stanowiącej przedmiot decyzji Komisji, od dnia wydania orzeczenia Sądu lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającego nieważność tej decyzji do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo do dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9.
2.
Jeżeli pomoc publiczna, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, była udzielona na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy, beneficjent pomocy oraz podmiot udzielający tej pomocy wykonują swoje prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji lub umowy, z wyłączeniem wypłaty pomocy publicznej.
3.
W terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, beneficjent pomocy może złożyć, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, podmiotowi udzielającemu pomocy oświadczenie o czasowej rezygnacji z wykonywania praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej lub umowy, o których mowa w ust. 2, wskazując okres tej rezygnacji, zwany dalej "okresem rezygnacji". Okres rezygnacji może być zmieniony oświadczeniem beneficjenta pomocy. Podmiot udzielający pomocy niezwłocznie potwierdza beneficjentowi pomocy, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4.
W okresie rezygnacji rozpoczynającym się od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa w ust. 3, i upływającym najpóźniej w dniu następującym po dniu wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo w dniu następującym po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej lub umowy ulegają zawieszeniu. Obowiązki związane z uiszczeniem kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych praw i obowiązków w okresie rezygnacji ustają.
5.
Od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo do dnia następującego po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki, które wypłacałby beneficjentowi pomocy, gdyby orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało wydane, na założony przez siebie i prowadzony odrębnie dla każdego beneficjenta pomocy wyodrębniony rachunek bankowy.
6.
Prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 5, ma jedynie podmiot udzielający pomocy, przy czym środki te służą wyłącznie zabezpieczeniu lub realizacji obowiązków podmiotu udzielającego pomocy określonych w ust. 7 lub 9.
7.
W przypadku gdy w odniesieniu do pomocy publicznej, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyda w tej samej sprawie nową decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy, w terminie 15 dni od dnia wydania tej nowej decyzji Komisji, wypłaca beneficjentowi pomocy środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 5, o ile jest to zgodne z treścią nowej decyzji Komisji.
8.
Za okres rezygnacji wypłata pomocy publicznej nie przysługuje.
9.
W przypadku wycofania zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady, albo gdy w odniesieniu do pomocy publicznej, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyda w tej samej sprawie nową decyzję, o której mowa w art. 9 notyfikacja zmian programu pomocowego ust. 5 lub art. 16 tryb uzyskiwania zgody na notyfikację projektu programu pomocowego ust. 1 rozporządzenia Rady, albo gdy po wypłacie pomocy, o której mowa w ust. 7, w związku z okresem rezygnacji, na rachunku, o którym mowa w ust. 5, pozostaną środki, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki zgromadzone na tym rachunku do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
1.
Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwołania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji.
2.
Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również odsetki, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady.
3.
Do czasu wykonania przez beneficjenta pomocy obowiązku, o którym mowa w ust. 1, żadna pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego udzielenia - wypłacona temu beneficjentowi.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kopię decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Rady, oraz decyzji wydanej w przypadkach, o których mowa w art. 11 i art. 20 rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje niezwłocznie:
1)
w przypadku programu pomocowego - podmiotowi udzielającemu pomocy, który następnie niezwłocznie przekazuje ją beneficjentom pomocy;
2)
w przypadku pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację - podmiotom udzielającym pomocy oraz podmiotom zobowiązanym do jej zwrotu.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
W przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Rady, jeżeli pomoc była udzielona na podstawie:
1)
decyzji - organ, który wydał decyzję, może ją uchylić albo zmienić również bez zgody stron lub nakazać zwrot udzielonej pomocy; przepisu art. 253a przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na mocy której strona nabyła prawa § 3 i art. 256 przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326) nie stosuje się;
2)
umowy - podmiot udzielający pomocy może wystąpić do sądu o rozwiązanie umowy, na podstawie której udzielono pomocy lub o nakazanie zwrotu udzielonej pomocy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy w przypadkach, o których mowa w art. 11 i art. 20 rozporządzenia Rady.
3.
W postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, przysługują uprawnienia prokuratora określone w odrębnych przepisach.
Porównania: 1
Przymusowe ściągnięcie kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami następuje odpowiednio w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...