• Ustawa o postępowaniu w s...
  20.04.2024

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.702 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rozdział 8. Kary pieniężne

1.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 właściwość organów w zakresie postępowania przed Komisją Europejską i ich uprawnienia ust. 2 i art. 39 przekazywanie informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej przez beneficjenta pomocy i podmiot ubiegający się o pomoc, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 euro.
2.
Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, ustala się, uwzględniając w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy.
3.
Kwotę, o której mowa w ust. 1, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji Prezesa Urzędu albo decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa Urzędu albo ministra właściwego do spraw rolnictwa o jej nałożeniu na beneficjenta pomocy stała się ostateczna.
2.
W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pieniężnej nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.
3.
Przymusowe ściągnięcie kary pieniężnej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4.
Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
Porównania: 1
1.
Od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej karę pieniężną przysługuje odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2.
Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
3.
W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Prezes Urzędu przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami sprawy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
4.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...