• Ustawa o pracownikach sam...
  22.04.2024

Ustawa o pracownikach samorządowych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2022.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych.
Orzeczenia: 1
Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:
1)
urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2)
starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3)
urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4)
biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5)
biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 2
Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, których status prawny określają odrębne przepisy.
1.
Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:
1)
wyboru:
a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,
b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,
c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),
d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi,
e) w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;
2)
powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;
3)
umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.
2.
Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:
1)
urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
2)
(uchylony)
3)
pomocniczych i obsługi.
Orzeczenia: 26
1.
W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej "sekretarzem".
1a.
Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.
1b.
Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21 powierzenie wykonywania innej pracy nie stosuje się.
2.
Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3.
Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
4.
Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
5.
Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.
Orzeczenia: 3
1.
Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 nabór na wolne stanowiska urzędnicze ust. 2 i 3;
2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)
posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
2.
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
1)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4.
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
1)
posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
2)
posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
Orzeczenia: 1
W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 8 podmioty uprawnione do czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ust. 2, art. 9 podmioty uprawnione do czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu ust. 2 i 3 oraz art. 10 podmioty uprawnione do czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa ust. 2 i 3, wykonują:
1)
wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2)
przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego - wobec członków zarządu tego związku;
3)
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
4)
kierownik jednostki organizacyjnej - za inne niż wymienione w pkt 1-3 jednostki.
Orzeczenia: 9
1.
Pracodawcą wójta jest urząd gminy.
2.
Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.
Orzeczenia: 16
1.
Pracodawcą starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu jest starostwo powiatowe.
2.
Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe czynności - wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.
3.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu powiatu wykonuje starosta powiatu.
1.
Pracodawcą marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa jest urząd marszałkowski.
2.
Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka województwa, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący sejmiku województwa, a pozostałe czynności - wyznaczona przez marszałka osoba zastępująca lub sekretarz województwa, z tym że wynagrodzenie marszałka województwa ustala sejmik województwa, w drodze uchwały.
3.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu województwa wykonuje marszałek województwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...