• Ustawa o pracownikach sam...
  18.04.2024

Ustawa o pracownikach samorządowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Rozdział 4. Uprawnienia pracownika samorządowego

1.
Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2.
Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.
Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny.
4.
Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.
5.
Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
6.
Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych, ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.
Orzeczenia: 3
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;
2)
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
4)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5)
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
6)
wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 uprawnienia pracownika samorządowego ust. 3;
7)
warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8)
warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9)
warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod uwagę w szczególności:
1)
rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach;
2)
potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia;
3)
liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).
4.
Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 uprawnienia pracownika samorządowego ust. 3, także kwoty dodatku specjalnego.
Orzeczenia: 2
1.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2)
po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3)
po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4)
po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5)
po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
6)
po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.
3.
W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1)
po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2)
po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3)
po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
5.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Orzeczenia: 1
1.
Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 1 pkt 3:
1)
wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2)
szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:
1)
warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
2)
warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 uprawnienia pracownika samorządowego ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.
3.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
2.
W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje.
3.
Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 75 odprawa pracownika nie korzystającego w związku z wyborem z urlopu bezpłatnego Kodeksu pracy.
Orzeczenia: 1
Pracownikowi samorządowemu wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
1.
Regulamin pracy jednostki, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.
2.
Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.
4.
Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
1.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
2.
Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają właściwe sądy pracy.
Orzeczenia: 10
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...