• Ustawa o pracownikach sam...
  16.07.2024

Ustawa o pracownikach samorządowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2022.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Rozdział 7. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1593, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z tym że art. 45 zmiana ustawy o samorządzie gminnym pkt 3, art. 49 zmiana ustawy o samorządzie województwa pkt 3 oraz art. 50 zmiana ustawy o samorządzie powiatowym pkt 3 mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której trwania ustawa weszła w życie.


----------
[Ustawa została ogłoszona 18.12.2008 r. - Dz.U. z 2008 r. poz. 1458]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...