• Ustawa o prawach konsumen...
  22.06.2024

Ustawa o prawach konsumenta

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.2759 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225);
2)
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. poz. 1176, z 2004 r. poz. 959, z 2009 r. poz. 960 oraz z 2011 r. poz. 169 i 432).
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. poz. 432): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 715, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.06.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 827]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...