• Art. 67e. - Wojewódzkie ...
  27.09.2022

Art. 67e. prawa pacjenta


Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

1.
Tworzy się wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zwane dalej "wojewódzkimi komisjami". Siedzibą wojewódzkiej komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego.
2.
Wykonywanie zadań wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania władzy publicznej.
3.
W skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, w tym:
1)
8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
2)
8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych
- którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych.
4.
Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:
1)
prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
3)
wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego.
5.
Spośród członków wojewódzkiej komisji:
1)
14 członków powołuje wojewoda, przy czym:
a) 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
b) 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
c) 6 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta;
2)
po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik.
6.
Podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zgłaszają, a minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik powołują, kandydatów na członków wojewódzkiej komisji nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji wojewódzkiej komisji, a w przypadku odwołania członka wojewódzkiej komisji przed upływem kadencji - w terminie wyznaczonym przez wojewodę.
7.
Kadencja wojewódzkiej komisji wynosi 6 lat. W przypadku gdy członek wojewódzkiej komisji zostanie odwołany przed upływem kadencji na podstawie ust. 9, kadencja członka powołanego na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji wojewódzkiej komisji.
8.
Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci członka wojewódzkiej komisji.
9.
Członka wojewódzkiej komisji odwołuje, przed upływem kadencji, organ, który go powołał, w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji ze stanowiska;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
3)
zaistnienia okoliczności określonych w art. 67g członkowie składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 1;
4)
niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 67g członkowie składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 4;
5)
zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4;
6)
uchylania się od wykonywania obowiązków członka wojewódzkiej komisji albo ich nieprawidłowego wykonywania.
10.
O powołaniu na członka wojewódzkiej komisji oraz o terminach jej posiedzeń informuje się pracodawcę tej osoby.
11.
Pracami wojewódzkiej komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 jej członków, w głosowaniu tajnym.
11a.
Przewodniczący wojewódzkiej komisji dokonuje oceny wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych.
12.
Termin pierwszego posiedzenia wojewódzkiej komisji wyznacza wojewoda. Pierwszemu posiedzeniu, do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 11, przewodniczy członek wojewódzkiej komisji wyznaczony przez wojewodę.
13.
Wojewódzka komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, przy czym:
1)
uchwały wojewódzkiej komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2)
w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego;
3)
członek wojewódzkiej komisji nie może wstrzymać się od głosu;
4)
wojewódzka komisja działa na posiedzeniach, które są protokołowane.
Art. 67e. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...