• Art. 67f. - Skład orzeka...
  02.06.2023

Art. 67f. prawa pacjenta


Skład orzekający wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

1.
Wojewódzkie komisje orzekają w składzie 4-osobowym.
2.
Skład orzekający wojewódzkiej komisji, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji według kolejności wpływu wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji, przy czym 2 członków składu orzekającego spełnia wymagania, o których mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 3 pkt 1, a 2 członków składu orzekającego spełnia wymagania, o których mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 3 pkt 2. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z przyczyn określonych w art. 67g członkowie składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2.
2a.
W przypadku gdy z powodu wyłączenia członków wojewódzkiej komisji, o którym mowa w art. 67g członkowie składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2 albo w art. 67j orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 8 zdanie drugie, nie jest możliwe wyznaczenie składu orzekającego, przewodniczący wojewódzkiej komisji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku, informuje o tym Rzecznika.
2b.
Rzecznik, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2a, wskazuje wojewódzką komisję właściwą do rozpatrzenia wniosku, mając na uwadze zapewnienie możliwie dogodnych warunków dojazdu dla uczestników postępowania.
2c.
Wojewódzka komisja, do której wpłynął wniosek, przekazuje całość dokumentacji sprawy wojewódzkiej komisji wskazanej przez Rzecznika, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wskazania.
3.
Pracami składu orzekającego kieruje przewodniczący. Termin pierwszego posiedzenia składu orzekającego oraz jego przewodniczącego wyznacza przewodniczący wojewódzkiej komisji.
Art. 67f. Skład orzekający wojewódzkiej komisji do spraw ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...