• Art. 67g. - Członkowie s...
  27.09.2022

Art. 67g. prawa pacjenta


Członkowie składu orzekającego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

1.
Członkowie składu orzekającego, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej nie mogą być:
1)
właścicielami, osobami zatrudnionymi lub współpracującymi z podmiotem leczniczym prowadzącym szpital lub z ubezpieczycielem, o których mowa w art. 67i posiedzenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2, oraz członkami organów tego podmiotu lub ubezpieczyciela;
2)
członkami organów oraz osobami zatrudnionymi w podmiocie tworzącym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jeżeli podmiot ten utworzył podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, który prowadzi szpital, o którym mowa w art. 67i posiedzenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2 pkt 1;
3)
posiadaczami akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 10% akcji tej spółki, będących podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpital, o którym mowa w art. 67i posiedzenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2 pkt 1, oraz ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i posiedzenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 2 pkt 2.
2.
Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu w postępowaniu w sprawach, w których:
1)
jest podmiotem składającym wniosek lub pozostaje z tym podmiotem w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania przed wojewódzką komisją ma wpływ na jego prawa i obowiązki;
2)
pozostaje z podmiotem składającym wniosek w takim stosunku osobistym, że wywołuje to wątpliwości co do jego bezstronności;
3)
podmiotem składającym wniosek jest jego małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny boczny do czwartego stopnia i powinowaty boczny do drugiego stopnia;
4)
podmiot składający wniosek jest związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
5)
był lub jest pełnomocnikiem albo przedstawicielem ustawowym podmiotu składającego wniosek.
3.
Powody wyłączenia członka składu orzekającego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.
Przed powołaniem do składu orzekającego członkowie wojewódzkiej komisji składają oświadczenie o braku okoliczności określonych w ust. 1 i 2, zwane dalej "oświadczeniem o braku konfliktu interesów".
5.
Członkowie wojewódzkiej komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania przed komisją informacji dotyczących pacjenta, w tym także po ustaniu członkostwa w komisji.
6.
Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do osób niebędących członkami wojewódzkiej komisji, którym komisja zleciła przygotowanie opinii.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów, mając na celu uzyskanie pełnych informacji o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.
Art. 67g. Członkowie składu orzekającego wojewódzkiej kom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...