• Art. 67l. - Umorzenie po...
  27.09.2022

Art. 67l. prawa pacjenta


Umorzenie postępowania i koszty postępowania przed wojewódzką komisja do spraw orzekania o ustalenie zdarzenia medycznego

1.
Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 67j orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ust. 8.
2.
Wojewódzka komisja umarza postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w przypadku:
1)
określonym w ust. 1;
2)
śmierci podmiotu składającego wniosek;
3)
cofnięcia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 67d wymogi formalne wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, ust. 2 pkt 3.
3.
Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi:
1)
podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
2)
podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
3)
ubezpieczyciel - w przypadku, o którym mowa w art. 67k orzeczenie o zdarzeniu medycznym a obowiązki ubezpieczyciela, ust. 3.
4.
Wysokość kosztów postępowania wojewódzka komisja ustala w orzeczeniu. Kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.
5.
Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1)
opłata, o której mowa w art. 67d wymogi formalne wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, ust. 3;
2)
zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
3)
wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Wpływy z kosztów stanowią dochód budżetu państwa.
6.
Wydatki związane z doręczaniem wezwań i innych pism wojewódzkiej komisji oraz ze zwrotem opłat nie obciążają podmiotu składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją, mając na celu zrównoważenie interesów pacjentów oraz szpitali.
Art. 67l. Umorzenie postępowania i koszty postępowania pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...