• Art. 67zi. - Fundusz Kom...
  22.02.2024

Art. 67zi. prawa pacjenta


Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

1.
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zwany dalej Funduszem jest państwowym funduszem celowym tworzonym w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych.
2.
Dysponentem Funduszu jest Rzecznik.
3.
Przychody Funduszu pochodzą z:
1)
odpisu, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)
opłat, o których mowa w art. 67t wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego ust. 4 i art. 67ze odwołanie od decyzji Rzecznika w sprawie świadczenia kompensacyjnego ust. 2;
3)
odsetek od zgromadzonych środków;
4)
zwiększenia odpisu, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5)
innych źródeł, w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn.
4.
Ze środków zgromadzonych w Funduszu są finansowane:
1)
wypłaty świadczeń kompensacyjnych;
2)
zwroty opłat, o których mowa w art. 67t wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego ust. 4 oraz art. 67ze odwołanie od decyzji Rzecznika w sprawie świadczenia kompensacyjnego ust. 2;
3)
odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń kompensacyjnych;
4)
koszty bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu;
5)
koszty związane z prowadzeniem postępowań oraz obsługi i funkcjonowania Zespołu i Komisji.
5.
Roczny plan finansowy Funduszu, w terminie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej, opracowuje Rzecznik we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6.
Rzecznik sporządza sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.

Art. 67zi. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...