• Ustawa o prawach pacjenta...
  18.06.2024

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2024.0.581 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozdział 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ust. 1, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 prawo do opieki duszpasterskiej i art. 37 obowiązek umożliwienia kontaktu z duchownym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...