• Ustawa o prawach pacjenta...
  22.05.2024

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.581 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozdział 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
2)
sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,
3)
sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów
- uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39 prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...