• Art. 35[11]. - Wykaz utw...
  28.02.2024

Art. 3511. autorskie


Wykaz utworów niedostępnych w obrocie handlowym

1.
Tworzy się wykaz utworów niedostępnych w obrocie handlowym prowadzony w systemie teleinformatycznym, zwany dalej „wykazem utworów”. Wykaz utworów prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Wykaz utworów obejmuje następujące informacje:
1)
tytuł utworu;
2)
imię i nazwisko albo pseudonim twórcy, albo wzmiankę o anonimowości;
3)
wydawcę utworu;
4)
datę pierwszej publikacji utworu;
5)
wskazanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która złożyła wniosek o wpis utworu do wykazu;
6)
informację o zgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 3510 utwory niedostępne w obrocie handlowym ust. 3, albo złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 3510 utwory niedostępne w obrocie handlowym ust. 4, z zaznaczeniem daty, od której wywołuje ono skutek, oraz informację o cofnięciu takiego sprzeciwu albo oświadczenia.
3.
Wykaz utworów jest jawny i powszechnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.
Wpisu do wykazu utworów dokonuje się na wniosek organizacji zbiorowego zarządzania, o której mowa w art. 3510 utwory niedostępne w obrocie handlowym ust. 2. Niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 3510 utwory niedostępne w obrocie handlowym ust. 3, albo oświadczenia, o którym mowa w art. 3510 utwory niedostępne w obrocie handlowym ust. 4, organizacja zbiorowego zarządzania, o której mowa w art. 3510 utwory niedostępne w obrocie handlowym ust. 2, składa wniosek o zamieszczenie w wykazie utworów informacji w tym zakresie.
5.
Jeżeli wniosek o wpis do wykazu utworów nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w ust. 2 pkt 1–5 minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem jego zwrotu.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do wykazu utworów, mając na uwadze zakres informacji określonych w ust. 2 oraz konieczność ujednolicenia przekazywanych wniosków.
Art. 3511. Wykaz utworów niedostępnych w obroc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...