• Art. 35[4]. - Rozporządz...
  18.05.2024

Art. 354. autorskie


Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za użyczanie

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, organizacji zrzeszających biblioteki publiczne oraz właściwych izb gospodarczych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
procedurę podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie, mając na uwadze liczbę użyczeń egzemplarzy utworów pozostających w zbiorach bibliotek publicznych oraz rodzaje kosztów, o których mowa w art. 351 wynagrodzeniem za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki ust. 9,a także konieczność zapewnienia, aby koszty te były uzasadnione i udokumentowane a wydatki dokonywane w sposób efektywny i przejrzysty;
2)
zakres informacji, o których mowa w art. 353 obliczanie wysokości wynagrodzenia za użyczanie ust. 1, oraz wykaz bibliotek publicznych obowiązanych do ich przekazywania, mając na uwadze konieczność szacunkowego określenia liczby użyczeń egzemplarzy utworów pozostających w zbiorach bibliotek publicznych z uwzględnieniem wpływu kryterium geograficznego, w tym wielkości miejscowości, w których działają wskazane biblioteki publiczne, na zróżnicowanie tej liczby;
3)
wymagany zakres informacji, zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 352 oświadczenie o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie ust. 1, mając na uwadze konieczność przekazania organizacji zbiorowego zarządzania, o której mowa w art. 351 wynagrodzeniem za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki ust. 1, danych umożliwiających wypłatę wynagrodzenia za użyczanie, w tym imienia i nazwiska lub pseudonimu twórcy lub nazwy innego podmiotu, o którym mowa w art. 28 uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych ust. 5, oraz numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone to wynagrodzenie;
4)
wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 351 wynagrodzeniem za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki ust. 2, mając na uwadze, że minimalny zakres tych informacji ma obejmować co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie, termin składania ofert i kryteria ich oceny;
5)
zakres dokumentacji konkursowej, mając na uwadze, że zakres tej dokumentacji ma co najmniej określać warunki uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w art. 351 wynagrodzeniem za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki ust. 2, wymagania, jakim ma odpowiadać oferta i kryteria oceny ofert;
6)
tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze jego przejrzystość, rzetelność i obiektywność.
Art. 354. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...