• Ustawa o prawie autorskim...
  25.05.2024

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.2509 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oddział 3. Prawa do nadań programów

Bez uszczerbku dla praw twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w zakresie:
1)
utrwalania;
2)
zwielokrotniania określoną techniką;
3)
nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
4)
reemitowania;
5)
wprowadzania do obrotu ich utrwaleń;
6)
odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;
7)
udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Prawo, o którym mowa w art. 97 prawo do nadań programów, gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu.
Porównania: 1
Przepisy ustawy stosuje się do nadań programów:
1)
organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
3)
które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...