• Ustawa o prawie autorskim...
  21.02.2024

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2022.0.2509 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oddział 31. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.
Porównania: 1
Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 odrębne pola eksploatacji, pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji.
Porównania: 1
Przepisy art. 991 prawo wydawcy pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia utworu, i art. 992 prawo do pierwszego wydania krytycznego lub naukowego niebędącego utworem, stosuje się odpowiednio do utworów i tekstów, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną prawa autorskiego.
Porównania: 1
Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o którym mowa w art. 991 prawo wydawcy pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia utworu i w art. 992 prawo do pierwszego wydania krytycznego lub naukowego niebędącego utworem, stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych i art. 39 zasady liczenia czasu trwania autorskich praw majątkowych.
Porównania: 1
1.
Przepisy ustawy stosuje się do pierwszych wydań:
1)
których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę lub
2)
których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub
3)
które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
2.
Przepisy ustawy stosuje się do wydań naukowych i krytycznych, które:
1)
zostały dokonane przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3)
zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4)
są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
Porównania: 1
Do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych przepisy oddziału 6 w rozdziale 3 stosuje się.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...