• Ustawa o prawie autorskim...
  05.10.2022

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.10.2022

Dz.U.2021.0.1062 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Oddział 3a. Dozwolony użytek na rzecz beneficjentów

1.
Beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu może zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych formatach.
2.
Upoważniony podmiot może:
1)
zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych formatach;
2)
rozpowszechniać kopie utworów w dostępnych formatach, sporządzone samodzielnie lub otrzymane od innego upoważnionego podmiotu, wśród beneficjentów oraz upoważnionych podmiotów.
3.
Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być dokonywane wyłącznie w celu zapewnienia beneficjentowi równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego korzystają osoby bez dysfunkcji, o których mowa w art. 6 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 18.
4.
W przypadku rozpowszechniania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wśród beneficjentów, beneficjent uprawdopodabnia istnienie okoliczności, o których mowa w art. 6 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 18, w szczególności przez oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
5.
Postanowienia umów zawartych między uprawnionym, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe, a beneficjentem, osobą działającą w jego imieniu lub upoważnionym podmiotem sprzeczne z ust. 1 lub 2 są nieważne.
Upoważniony podmiot podejmuje:
1)
z zachowaniem należytej staranności działania, o których mowa w art. 35a zwielokrotnianie utworów w celu wykonania ich kopii w dostępnych formatach ust. 2, i utrwala ich przebieg;
2)
odpowiednie działania służące zniechęcaniu do niedozwolonego zwielokrotniania i rozpowszechniania kopii utworów w dostępnych formatach.
1.
Upoważniony podmiot udostępnia na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje:
1)
wykaz utworów, których kopie w dostępnych formatach posiada, oraz informacje o rodzajach tych formatów;
2)
nazwy i dane kontaktowe upoważnionych podmiotów, z którymi prowadzi wymianę kopii utworów w dostępnych formatach;
3)
informacje o sposobie realizacji obowiązków, o których mowa w art. 35b działania upoważnionego podmiotu wykonującego kopie utworów.
2.
Wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane dodatkowo w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego upoważnionego podmiotu.
1.
Na żądanie beneficjenta, upoważnionego podmiotu lub uprawnionego, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe, upoważniony podmiot przekazuje mu wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w art. 35c udostępnianie wykazu posiadanych kopii utworów ust. 1 pkt 1 i 2.
2.
Wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w art. 35c udostępnianie wykazu posiadanych kopii utworów ust. 1 pkt 1 i 2, przekazuje się beneficjentowi w formie zapewniającej mu możliwość zapoznania się z ich treścią.
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek upoważnionego podmiotu, przekazuje Komisji Europejskiej nazwę oraz dane kontaktowe tego podmiotu.
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stwierdza w drodze decyzji, że zgłaszający nazwę oraz dane kontaktowe podmiot nie jest upoważnionym podmiotem.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...