• Ustawa o prawie autorskim...
  15.07.2024

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2022.0.2509 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

1.
Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.
Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
3.
Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
4.
Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 wyłączenie obowiązku uzyskania zgody na czynności niezbędne do korzystania z programu komputerowego, ust. 2 i 3, obejmują prawo do:
1)
trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
2)
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3)
rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
Orzeczenia: 12 Porównania: 1
1.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ochrona programów komputerowych, ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
2.
Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
1)
sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;
2)
obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;
3)
zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ochrona programów komputerowych, ust. 4 pkt 1 i 2, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,
b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a,
c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być:
1)
wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;
2)
przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;
3)
wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 wyłączenie obowiązku uzyskania zgody na czynności niezbędne do korzystania z programu komputerowego, ust. 2 i 3 są nieważne.
Porównania: 1
1.
Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 autorskie prawa osobiste pkt 3–5, art. 20 opłaty uiszczane przez producentów i importerów urządzeń reprograficznych i nośników do tych urządzeń, art. 23 zakres własnego użytku osobistego utworu, art. 231 przejściowe lub incydentalne zwielokrotnienie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, art. 27 korzystanie z rozpowszechnionych utworów przez instytucje oświatowe, uczelnie i jednostki naukowe, art. 28 uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych, art 33idx2–335, art. 49 nieokreślenie w umowie sposobu korzystania z utworu ust. 2, art. 56 odstąpienie twórcy od umowy lub wypowiedzenie umowy, art. 60 nadzór autorski i art. 62 zbiorowa publikacja utworów.
2.
Do programów komputerowych przepis art. 331 korzystanie z rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych stosuje się wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 331 korzystanie z rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych ust. 2.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.
Porównania: 1
Ochrona przyznana bazom danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje programów komputerowych używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy środków elektronicznych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...