• Ustawa o promocji zatrudn...
  29.02.2024

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.735 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia

1.
Pracownikami publicznych służb zatrudnienia są pracownicy zatrudnieni w tych służbach, w tym:
1)
pośrednicy pracy;
2)
doradcy zawodowi;
3)
specjaliści do spraw rozwoju zawodowego;
4)
specjaliści do spraw programów;
5)
doradcy EURES i asystenci EURES.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, zatrudnieni w powiatowym urzędzie pracy mogą pełnić funkcję doradcy klienta.
3.
Do zadań doradcy klienta należy:
1)
stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie lub
2)
stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.
4.
Z pomocy doradcy klienta mogą korzystać podmioty określone w ustawie, w szczególności przedsiębiorcy, o których mowa w art. 39c przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z usług rynku pracy.
5.
Doradca klienta wykorzystuje narzędzia i metody, w zakresie których został przeszkolony lub posiada uprawnienia.
Orzeczenia: 4
Orzeczenia: 2
Orzeczenia: 1
Pracownicy, o których mowa w art. 91 pracownicy publicznych służb zatrudnienia ust. 1 pkt 1–5, są obowiązani doskonalić kwalifikacje zawodowe, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem modułowych programów szkoleń dla kadr publicznych służb zatrudnienia udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy.
Dzień 27 stycznia ustanawia się Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
1.
Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91 pracownicy publicznych służb zatrudnienia ust. 1 pkt 1–5, oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 91 pracownicy publicznych służb zatrudnienia ust. 1 pkt 1–5, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia finansowany ze środków Funduszu Pracy, uzależniony od doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jakości wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska.
2.
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, tryb oraz warunki przyznawania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom, o których mowa w art. 91 pracownicy publicznych służb zatrudnienia ust. 1 pkt 1–5, oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 91 pracownicy publicznych służb zatrudnienia ust. 1 pkt 1–5, mając na uwadze osiągnięcie zwiększonej efektywności oraz konieczność rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...