• Ustawa o promocji zatrudn...
  14.06.2024

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2024.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Rozdział 23. Przepisy końcowe

Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 23 skład rad rynku pracy ust. 1 pkt 2 lit. g, który traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2)
ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. poz. 1325 i 1793 oraz z 2002 r. poz. 975 i 2074).
Orzeczenia: 3
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 138 zmiana ustawy o pomocy społecznej pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.;
2)
art. 12 zadania OHP ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.;
3)
art. 101 uchylony ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 01.05.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 1001]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...