• Ustawa o promocji zatrudn...
  21.02.2024

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.735 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Rozdział 3. Instytucje rynku pracy

1.
Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są:
1)
publiczne służby zatrudnienia;
2)
Ochotnicze Hufce Pracy;
3)
agencje zatrudnienia;
4)
instytucje szkoleniowe;
5)
instytucje dialogu społecznego;
6)
instytucje partnerstwa lokalnego.
2.
Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
3.
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
4.
Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.
5.
Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
6.
Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:
1)
związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
2)
organizacje pracodawców,
3)
organizacje bezrobotnych,
4)
organizacje pozarządowe
- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
7.
Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.
8.
(uchylony)
9.
Publiczne służby zatrudnienia współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Orzeczenia: 12
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...