• Art. 30a. - Rejestr zatr...
  21.05.2024

Art. 30a. o przeciwdz.. narkom


Rejestr zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi

1.
W celu ograniczania zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, w tym podejmowania działań w zakresie wczesnego ostrzegania, tworzy się rejestr zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, który prowadzi Główny Inspektor Sanitarny.
2.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne są obowiązane zgłosić państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.
3.
Zgłoszenia dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
4.
Zgłoszenie zawiera:
1)
określenie płci i inicjałów osoby, której dotyczy;
2)
określenie wieku osoby, której dotyczy, jeżeli to możliwe;
3)
wskazanie środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej, które spowodowały zatrucie, jeżeli zostały ustalone lub stwierdzone w wyniku badania materiału biologicznego lub ujawnione w badaniu pośmiertnym;
4)
nazwę produktu zawierającego środek lub substancję, o której mowa w pkt 3, jeżeli dotyczy;
5)
rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego:
a) ambulatoryjne świadczenie zdrowotne (AA),
b) stacjonarne lub całodobowe świadczenie zdrowotne:
– obserwacja w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR),
– pobyt do 8 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć (SOR/IP),
– hospitalizacja powyżej 24 godzin (H),
c) niehospitalizowany (NH);
6)
imię, nazwisko albo nazwę (firmę) i siedzibę zgłaszającego.
5.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny udostępnia niezwłocznie zgłoszenie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje weryfikacji udostępnionych zgłoszeń.
6.
Główny Inspektor Sanitarny sporządza raport dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną za dany rok, który do dnia 31 marca roku następnego udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Art. 30a. Rejestr zatruć środkami zastępczymi lub nowymi ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...