• Art. 47. o przec. nark. -...
  20.04.2021

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2021

Dz.U.2020.0.2050 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 47. o przeciwdz.. narkom


Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

1.
Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:
1)
imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3)
(uchylony)
4)
oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 niszczenie słomy makowej, resztek pożniwnych ust. 1;
5)
oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy lub art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 niezgodna z ustawą uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.
3.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
podmiot, dla którego je wydano;
2)
numer kolejny zezwolenia;
3)
odmianę maku lub konopi włóknistych;
4)
powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych;
5)
numer działki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona będzie uprawa maku lub konopi włóknistych;
6)
termin ważności;
7)
datę wydania zezwolenia.
3a.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 dozwolona uprawa maku, konopi włóknistych ust. 3.
3b.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
3)
zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem;
4)
informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.
4.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności:
1)
nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 niszczenie słomy makowej, resztek pożniwnych ust. 1, lub
2)
był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy lub art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, lub
3)
był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 niezgodna z ustawą uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.
5.
Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.
6.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń.
Art. 47. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...