• Art. 70. o przec. nark. -...
  18.05.2024

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.1939 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 70. o przeciwdz.. narkom


Przepadek przedmiotu przestępstwa, narzędzi i przedmiotów, środków lub substancji

1.
W razie skazania za przestępstwa określone w art 53-61, art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy i art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, można orzec przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy.
(Art. 70 ust. 1 - w zakresie, w jakim dopuszcza orzeczenie przepadku przedmiotu służącego do popełnienia któregoś z wymienionych w tym przepisie przestępstw, niebędącego własnością sprawcy, jeżeli właściciel lub inna osoba uprawniona, mimo zachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, nie przewidywała i nie mogła przewidzieć, że może on służyć do popełnienia któregoś z tych przestępstw - utracił moc z dniem 02.12.2015 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.10. 2015 r. sygn. akt SK 59/13 (Dz. U. poz. 2014)
1a.
Sąd może orzec przepadek przedmiotów i narzędzi niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.
2.
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 62 odpowiedzialność karna za nieuprawnione posiadanie środków odurzających lub substancji lub w art. 62b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie posiadania nowych substancji psychoaktywnych oraz w razie umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka się przepadek środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy. Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, może zarządzić ich zniszczenie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.
3.
Przepadku nie orzeka się, jeżeli środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna są własnością osoby trzeciej, a sprawca uzyskał je w drodze przestępstwa lub wykroczenia albo wszedł w ich posiadanie w sposób rażąco naruszający obowiązki pracownicze albo warunki umowy łączącej go z właścicielem tych środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.
4.
W razie skazania za przestępstwo określone w art 53-63 sąd może orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50.000 zł.
4a.
W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 53 niezgodne z ustawą wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychotropowych ust. 1, 1a lub 2, art. 55 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą przywóz, wywóz, przewóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków odurzających lub substancji ust. 1, 2 lub 3, art. 56 odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji ust. 1, 2 lub 3, art. 58 odpowiedzialność karna za udzielanie, ułatwianie, ułatwianie lub umożliwianie użycia albo nakłanianie do użycia środka lub substancji ust. 1 lub 2, art. 59 odpowiedzialność karna za ułatwianie, umożliwianie, nakłanianie do użycia środka lub substancji w celu osiągnięcia korzyści ust. 1, 2 lub 3, art. 61 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów rozporządzeń unijnych, art. 62 odpowiedzialność karna za nieuprawnione posiadanie środków odurzających lub substancji ust. 1 lub 2, art. 62b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie posiadania nowych substancji psychoaktywnych ust. 2, art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy ust. 1, 2 lub 3 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 Kodeksu karnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 1000 złotych, do wysokości 60 000 złotych.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do sprawcy przestępstwa określonego w art. 62 odpowiedzialność karna za nieuprawnione posiadanie środków odurzających lub substancji ust. 1 i art. 62b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie posiadania nowych substancji psychoaktywnych ust. 1, jeżeli jest on osobą uzależnioną.
Art. 70. Przepadek przedmiotu przestępstwa, narzędzi i pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...