• Ustawa o przeciwdziałaniu...
  27.02.2024

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.1939 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 6a. Kary pieniężne

1.
Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, państwowy inspektor sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.
Porównania: 1
Kto uniemożliwia właściwemu dyrektorowi oddziału przeprowadzenie kontroli uprawy maku lub konopi włóknistych podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
Kto:
1)
umieszcza we wniosku o wpis do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych informacje lub oświadczenia niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem:
a) oświadczenia, o którym mowa w art. 47b wpis, odmowa i zmiana wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych oraz wykreślenie z rejestrów ust. 4 pkt 5 lit. a,
b) informacji, o której mowa w art. 47b wpis, odmowa i zmiana wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych oraz wykreślenie z rejestrów ust. 4 pkt 6 lit. b,
2)
nie udziela informacji lub nie przekazuje dokumentów żądanych przez osoby wykonujące czynności kontrolne lub udziela informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd osoby wykonujące czynności kontrolne,
3)
w inny sposób utrudnia przeprowadzanie kontroli
– podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
Kto, będąc wpisanym do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych, wbrew obowiązkowi określonemu w:
1)
art. 47c wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych ust. 3, nie składa wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,
2)
art. 47g zakończenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych ust. 1, nie informuje o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych lub nie przekazuje tej informacji w terminie określonym w tym przepisie,
3)
art. 47g zakończenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych ust. 3, nie przekazuje informacji, o których mowa w tym przepisie, lub nie przekazuje tych informacji w terminie określonym w tym przepisie
– podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.
1.
Kary pieniężne, o których mowa w art 52b–52d, wymierza, w drodze decyzji, właściwy dyrektor oddziału.
2.
Egzekucja nałożonych kar pieniężnych, o których mowa w art 52b–52d, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w art 52b–52d, stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...