• Ustawa o przeciwdziałaniu...
  01.12.2023

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2023

Dz.U.2023.0.845 t.j. - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna

1.
W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1)
zaniechania tej praktyki;
2)
usunięcia skutków tej praktyki;
3)
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
3a)
obniżenia ceny;
4)
naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
5)
zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.
2.
Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również wystąpić:
1)
Rzecznik Praw Obywatelskich;
2)
Rzecznik Finansowy;
3)
krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;
4)
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
Orzeczenia: 2
Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.
Roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej, o których mowa w art. 12 podmioty uprawnione do roszczeń w razie nieuczciwej praktyki rynkowej, ust. 1 pkt 1-3 i 5, ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie, co do każdego naruszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...