• Ustawa o przeciwdziałaniu...
  08.12.2023

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 08.12.2023

Dz.U.2023.0.845 t.j. - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Rozdział 4. Przepisy karne

1.
Kto stosuje agresywną praktykę rynkową, podlega karze grzywny.
2.
W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
1.
Kto stosuje nieuczciwą praktykę rynkową polegającą na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu produktu w systemie konsorcyjnym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2.
Tej samej karze podlega, kto stosuje nieuczciwą praktykę rynkową polegającą na organizowaniu grupy konsumentów, o której mowa w ust. 1.
3.
Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym jest wielka, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
4.
Karom określonym w ust. 1-3 podlega także ten, kto dopuszcza się czynów w nich określonych, działając w imieniu lub w interesie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą określoną w art. 10 działalność w formie systemu konsorcyjnego, ust. 1 lub 2.
1.
Ściganie przewidzianych w ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczenia na żądanie pokrzywdzonego.
2.
Z wnioskiem o ściganie przestępstw określonych w art. 16 odpowiedzialność karna za działalność w formie systemu konsorcyjnego, mogą wystąpić także podmioty, o których mowa w art. 12 podmioty uprawnione do roszczeń w razie nieuczciwej praktyki rynkowej, ust. 2.
3.
Z żądaniem ścigania wykroczenia określonego w art. 15 odpowiedzialność karna za stosowanie agresywnej praktyki rynkowej, mogą wystąpić także podmioty, o których mowa w art. 12 podmioty uprawnione do roszczeń w razie nieuczciwej praktyki rynkowej, ust. 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...