• Art. 45a. o przed. państ....
  28.03.2023

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 45a. przeds. państ.


Powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym

1.
Organ założycielski może powierzyć zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej.
1a.
Powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem może nastąpić:
1)
z inicjatywy organu założycielskiego za zgodą rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) przedsiębiorstwa;
2)
na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa za zgodą ogólnego zebrania pracowników (delegatów).
1b.
Z inicjatywą powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem może wystąpić również zarządca komisaryczny, o ile istnieją przesłanki do uchylenia zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 69 uchylenie zarządu komisarycznego ust. 1.
1c.
Wniosek zarządcy komisarycznego powinien być poparty:
1)
pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonego w przedsiębiorstwie albo
2)
pozytywną opinią działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych, pod warunkiem, że członkowie tych organizacji stanowią ponad połowę pracowników przedsiębiorstwa.
2.
Powierzenie zarządzania następuje w drodze umowy zawartej na czas oznaczony, nie krótszy niż trzy lata, między Skarbem Państwa reprezentowanym przez organ założycielski a zarządcą (umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem).
3.
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem powinna określać w szczególności:
1)
obowiązki zarządcy w zakresie bieżącego zarządzania oraz zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie;
2)
zasady wynagradzania zarządcy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136);
3)
kryteria oceny efektywności zarządzania;
4)
odpowiedzialność za powierzone przedsiębiorstwo.
4.
Jeżeli zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu.
5.
Zarządca, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba działająca w jego imieniu, jest umocowany do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu zarządzanego przedsiębiorstwa.
6.
(uchylony)
Art. 45a. Powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...