• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  23.04.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 13. Postępowanie naprawcze

1.
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność ze stratą, organ założycielski w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może
wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny.
1a.
(uchylony)
1b.
Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje sprzeciw.
2.
Zarząd komisaryczny ustanawia się na czas oznaczony.
3.
Ustanowienie zarządu komisarycznego i jego uchylenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Organ założycielski wyznacza i odwołuje osobę sprawującą zarząd komisaryczny.
2.
Z chwilą ustanowienia zarządu komisarycznego organy przedsiębiorstwa ulegają rozwiązaniu. Organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa.
3.
Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa, z wyjątkiem:
1)
przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego;
2)
dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystania tych funduszy.
4.
Kompetencje, o których mowa w ust. 3, przejmuje organ założycielski.
Porównania: 1
1.
Osoba sprawująca zarząd komisaryczny niezwłocznie po jego ustanowieniu jest obowiązana przedstawić organowi założycielskiemu do zatwierdzenia program naprawy przedsiębiorstwa.
2.
Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przedstawia organowi założycielskiemu co trzy miesiące sprawozdanie ze swojej działalności.
Porównania: 1
Zasady sprawowania zarządu komisarycznego określa organ założycielski.
Porównania: 1
1.
Jeżeli ustaną przyczyny ustanowienia zarządu komisarycznego określone w art. 65 przesłanki postępowania naprawczego; zarząd komisaryczny, ust. 1, organ założycielski wyda zarządzenie o uchyleniu tego zarządu.
2.
Organ założycielski może w każdym czasie uchylić zarząd komisaryczny i zarządzić likwidację przedsiębiorstwa, jeżeli dalsze wykonywanie programu, o którym mowa w art. 67 obowiązki zarządcy komisarycznego, ust. 1, nie rokuje poprawy gospodarki przedsiębiorstwa.
Porównania: 1
Koszty związane ze sprawowaniem zarządu komisarycznego obciążają przedsiębiorstwo państwowe.
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych określone w niniejszej ustawie wykonuje właściwy dyrektor izby administracji skarbowej, w wypadku gdy funkcje organu założycielskiego pełni wojewoda.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.09.1981 r. - Dz. U. z 1981. r. poz. 122]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...