• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  17.04.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 2. Tworzenie przedsiębiorstw państwowych

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako:
1)
przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych;
2)
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
Porównania: 1
1.
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności. W szczególności przedsiębiorstwa te mają na celu produkcję lub świadczenie usług w zakresie:
1)
inżynierii sanitarnej;
2)
komunikacji miejskiej;
3)
zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną;
4)
zarządu państwowymi zasobami lokalowymi;
5)
zarządu państwowymi terenami zielonymi;
6)
(uchylony)
7)
usług pogrzebowych i utrzymania urządzeń cmentarnych;
8)
usług kulturalnych.
2.
Organ założycielski, w granicach obowiązujących przepisów, określa zakres i warunki, na jakich przedsiębiorstwa użyteczności publicznej obowiązane są świadczyć usługi na rzecz ludności.
3.
Organ założycielski ma obowiązek dotowania działalności przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego działalność jest nierentowna, ale konieczna ze względu na potrzebę zaspokajania potrzeb ludności.
4.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki i zasady działania przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przedsiębiorstwa państwowe tworzą:
1)
naczelne oraz centralne organy administracji państwowej,
2)
Narodowy Bank Polski i banki państwowe,
zwane w dalszych przepisach ustawy organami założycielskimi.
2.
W uzasadnionych wypadkach inny organ państwowy niż organ określony w ust. 1 może utworzyć przedsiębiorstwo państwowe po porozumieniu z naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej właściwym ze względu na rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa.
3.
Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa określa jego nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania.
4.
Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa użyteczności publicznej może określać również zasady i warunki powoływania zakładów, filii, oddziałów oraz innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, które sporządzają bilans.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego poprzedza postępowanie przygotowawcze, które ma na celu zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków utworzenia przedsiębiorstwa.
2.
Organ zamierzający utworzyć przedsiębiorstwo państwowe powołuje w tym celu zespół przygotowawczy, który dokonuje niezbędnych ustaleń i przedstawia swoją opinię.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...