• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  16.04.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 4. Statut przedsiębiorstwa

1.
Statut przedsiębiorstwa reguluje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz inne sprawy przewidziane w niniejszej ustawie.
2.
Statut uchwala ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.
Porównania: 1
1.
Zatwierdzenia przez organ założycielski wymagają statuty następujących przedsiębiorstw państwowych:
1)
użyteczności publicznej;
2)
handlu zagranicznego;
3)
stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu teleelektronicznego, transportu samochodowego i budownictwa łączności;
4)
Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz zakładów naprawczych taboru kolejowego.
1a.
W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego działalność wykracza poza obszar województwa, statut zatwierdza wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa.
2.
Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od przedłożenia statutu organowi założycielskiemu.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...