• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  15.04.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 6. Łączenie, podział, likwidacja i upadłość przedsiębiorstw

1.
Łączenie i podział przedsiębiorstwa państwowego utworzonego w trybie określonym w art. 7 tworzenie przedsiębiorstwa państwowego, zarządza organ założycielski z własnej inicjatywy, za zgodą rady pracowniczej bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa lub na wniosek kierownika zakładu przedsiębiorstwa wielozakładowego, poparty przez radę pracowniczą zakładu lub nie mniej niż 50% załogi zakładu, w którym nie ma rady pracowniczej.
2.
W celu lepszego wykorzystania środków produkcji oraz poprawy efektywności gospodarki właściwy ze względu na przedmiot działania przedsiębiorstw minister może podejmować decyzje w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek organu założycielskiego lub rady pracowniczej przedsiębiorstwa,
3)
na wniosek rady pracowniczej i kierownika zakładu sporządzającego bilans lub kierownika takiego zakładu, w którym nie ma rady pracowniczej,
po zasięgnięciu opinii organu założycielskiego oraz organów przedsiębiorstwa. Od decyzji tych przysługuje sprzeciw na podstawie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór,
Porównania: 1
1.
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego polega na zadysponowaniu jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, o których mowa w art. 551Kodeksu cywilnego, i wykreśleniu przedsiębiorstwa państwowego z Krajowego Rejestru Sądowego, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego może nastąpić, jeżeli:
1)
przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ze stratą w ciągu kolejnych sześciu miesięcy;
1a)
(uchylony)
2)
prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną zakazano przedsiębiorstwu działania we wszystkich dziedzinach objętych dotychczasowym przedmiotem działania, a przedsiębiorstwo nie podjęło działalności w innej dziedzinie;
3)
z wnioskiem takim zwróci się zarząd komisaryczny;
4)
ponad połowę aktywów ogółem przedsiębiorstwa łącznie:
a) stanowią udziały, inne tytuły uczestnictwa w spółkach lub obligacje,
b) oddano do używania innym osobom na podstawie umów prawa cywilnego.
2.
Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile minister właściwy do spraw aktywów państwowych nie zgłosi sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni.
Porównania: 1
Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w art. 19 przesłanki likwidacji, ust. 2, radzie pracowniczej i dyrektorowi przedsiębiorstwa przysługuje sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór,
Porównania: 1
Z chwilą postawienia przedsiębiorstwa państwowego w stan likwidacji:
1)
organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa i wyznacza likwidatora;
2)
ulegają rozwiązaniu, z mocy prawa, organy samorządu załogi przedsiębiorstwa;
3)
kompetencje rady pracowniczej do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, postawionych w stan likwidacji, wykonuje organ założycielski.
Porównania: 1
1.
Zamiar wraz z założeniami dokonania połączenia, podziału oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego przedstawia się w formie pisemnej ogólnemu zebraniu pracowników lub radzie pracowniczej przedsiębiorstwa oraz związkom zawodowym działającym w przedsiębiorstwie w celu uzyskania opinii.
2.
W wypadku wniosku o likwidację przedsiębiorstwa opinia może zawierać propozycje zmierzające do wyprowadzenia przedsiębiorstwa z trudnej sytuacji gospodarczej.
Porównania: 1
1.
Przed podjęciem decyzji o połączeniu, podziale lub likwidacji przedsiębiorstwa przeprowadza się postępowanie przygotowawcze.
2.
Do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego organ założycielski powołuje zespół przygotowawczy. Zespół ten ma zbadać przyczyny, cel, potrzebę i warunki zamierzonych zmian organizacyjnych oraz przedstawić opinię, a w przypadku likwidacji - jej program.
Porównania: 1
Przedsiębiorstwo państwowe może być postawione w stan upadłości.
Porównania: 1
1.
Z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego:
1)
organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa i wyznacza reprezentanta upadłego;
2)
ulegają rozwiązaniu, z mocy prawa, organy samorządu załogi przedsiębiorstwa.
2.
Wynagrodzenie reprezentanta upadłego ustala sędzia komisarz, na wniosek organu założycielskiego, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.
3.
Wynagrodzenie reprezentanta upadłego wypłacane jest z funduszu masy upadłości i zaliczane do kosztów postępowania upadłościowego.
Porównania: 1
Z dniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec likwidowanego przedsiębiorstwa postępowanie likwidacyjne ulega zawieszeniu, a następnie, z dniem ogłoszenia upadłości, umorzeniu z mocy prawa.
Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...