• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  18.04.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 7. Organizacja przedsiębiorstwa państwowego

1.
Tworzenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego, system kontroli wewnętrznej, stosunki prawne między jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa oraz zasady występowania w stosunkach prawnych z innymi jednostkami organizacyjnymi określa statut przedsiębiorstwa.
2.
W przedsiębiorstwie wielozakładowym zakres praw i obowiązków zakładów powinien odpowiadać charakterowi ich działalności oraz warunkom i potrzebom.
Porównania: 1
1.
Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa państwowego określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w przedsiębiorstwie.
2.
Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
Porównania: 1
1.
Statut przedsiębiorstwa państwowego może przewidywać powołanie jako organów doradczych i opiniodawczych dyrektora - kolegium przedsiębiorstwa oraz rady techniczno-ekonomicznej.
2.
Członków tych organów powołuje dyrektor przedsiębiorstwa.
Porównania: 1
1.
Statut przedsiębiorstwa może przewidywać powołanie przez dyrektora przedsiębiorstwa komisji do rozstrzygania sporów majątkowych między jednostkami organizacyjnymi, wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa.
2.
Komisji przewodniczy radca prawny przedsiębiorstwa.
3.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, orzeczenie komisji jest ostateczne.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...