• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  26.05.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 8. Organy przedsiębiorstwa państwowego

Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników (delegatów), rada pracownicza i dyrektor przedsiębiorstwa.
Porównania: 1
Kompetencje ogólnego zebrania pracowników (delegatów) i rady pracowniczej określa ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.
Porównania: 1
1.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
Porównania: 1
1.
Dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powołuje rada pracownicza.
2.
W przedsiębiorstwach nowo organizowanych pierwszego dyrektora przedsiębiorstwa powołuje organ założycielski. W tym samym trybie organ założycielski może powołać dyrektora, jeżeli rada pracownicza przedsiębiorstwa w terminie 6 miesięcy nie wykorzystała uprawnień przewidzianych w ust. 1.
3.
Do czasu powołania dyrektora w przedsiębiorstwach nowo organizowanych organ założycielski może wyznaczyć tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis ten nie narusza uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym ust. 2.
Porównania: 1
Organ uprawniony do powołania dyrektora może wyznaczyć tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa również w innych przypadkach niż określone w art. 33 zasady powoływania dyrektora, i 41, a w szczególności:
1)
odwołania dyrektora;
2)
rezygnacji dyrektora z zajmowanego stanowiska;
3)
wygaśnięcia okresu, na jaki dyrektor był powołany;
4)
zawieszenia przez sąd postępowania upadłościowego;
5)
zakończenia lub przerwania postępowania naprawczego;
6)
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub z upływem terminu jej wypowiedzenia;
7)
śmierci dyrektora.
Porównania: 1
1.
Dyrektora przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powołuje i odwołuje organ założycielski.
1a.
W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego działalność wykracza poza obszar województwa, dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa.
2.
Od decyzji organu założycielskiego, o której mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje radzie pracowniczej sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór, .
Porównania: 1
1.
Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje się spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Powołanie dyrektora bez przeprowadzenia konkursu jest nieważne.
2.
W skład komisji konkursowej wchodzą trzy osoby wskazane przez organ założycielski i dwie wskazane przez radę pracowniczą.
3.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i tryb przeprowadzania konkursu.
Porównania: 1
Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje się na okres 5 lat lub na czas nieokreślony.
Porównania: 1
1.
Rada pracownicza może odwołać dyrektora przedsiębiorstwa za zgodą organu założycielskiego. Organ założycielski przedstawia stanowisko w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia rady pracowniczej w tej sprawie.
2.
Odwołanie dyrektora bez zgody organu założycielskiego jest nieważne.
3.
(uchylony)
4.
W razie nieodwołania dyrektora przez radę pracowniczą z przyczyn, o których mowa w art. 42 zakaz posiadania udziałów i akcji bądź świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorców tworzonego przez przedsiębiorstwo państwowe, dyrektora przedsiębiorstwa odwołuje organ założycielski.
5.
Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje radzie pracowniczej sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór.
Porównania: 1
1.
Organ założycielski może odwołać dyrektora, jeżeli:
1)
dyrektor w związku z pełnieniem funkcji dopuszcza się rażącego naruszenia prawa;
2)
zaistniały przesłanki określone w art. 52 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika § 1 lub art. 53 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika § 1 Kodeksu pracy;
3)
przedsiębiorstwo państwowe przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wypełnia wobec Skarbu Państwa zobowiązań z tytułu podatków.
4)
(uchylony)
2.
Od decyzji o odwołaniu dyrektora z przyczyn określonych w ust. 1 radzie pracowniczej nie przysługuje sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór.
3.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Jeżeli w stosunku do decyzji odwołującej dyrektora przedsiębiorstwa państwowego został zgłoszony sprzeciw, rozwiązanie stosunku pracy z odwołanym dyrektorem następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 70 odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na podstawie powołania-72 Kodeksu pracy po cofnięciu sprzeciwu przez organ, który go wniósł, albo oddaleniu przez sąd wniosku o uchylenie decyzji (uchwały) o odwołaniu dyrektora.
Porównania: 1
1.
W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Odprawa nie przysługuje, gdy odwołanie nastąpiło:
1)
na wniosek dyrektora;
2)
z przyczyn określonych w art. 37a przesłanki odwołania dyrektora przez organ założycielski ust. 1;
3)
z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz przyczyn, o których mowa w art. 42 zakaz posiadania udziałów i akcji bądź świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorców tworzonego przez przedsiębiorstwo państwowe;
4)
w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, podziałem bądź ogłoszeniem jego upadłości;
5)
w związku z przejściem dyrektora na emeryturę lub rentę i nabyciem przez niego uprawnień do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej z tego tytułu.
3.
Odprawa nie przysługuje, jeżeli po ustaniu stosunku pracy odwołany dyrektor powołany został na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa lub przyjął obowiązki zarządcy komisarycznego bądź zarządcy przedsiębiorstwa.
4.
Odprawę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Porównania: 1
1.
Czynności prawne w zakresie stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa wykonuje organ uprawniony do powołania dyrektora.
2.
Organ powołujący dyrektora przedsiębiorstwa państwowego proponuje warunki pracy i płacy osobom przystępującym do konkursu na dyrektora.
Porównania: 1
1.
Rada pracownicza uprawniona do powołania dyrektora może go zawiesić w czynnościach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli dalsze pełnienie przez niego funkcji zagraża podstawowym interesom przedsiębiorstwa. Na okres zawieszenia rada pracownicza wyznacza tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa.
2.
Od decyzji o zawieszeniu służy dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz organowi założycielskiemu sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór. Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wykonania decyzji.
3.
W okresie zawieszenia dyrektor przedsiębiorstwa zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.
Porównania: 1
1.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca, główny księgowy, osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych oraz członkowie rady pracowniczej nie mogą mieć udziałów lub akcji przedsiębiorców tworzonych przez to przedsiębiorstwo, a także pozostawać w nich w stosunku pracy, ani świadczyć pracy na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz ten nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych.
2.
Naruszenie przepisu ust. 1 jest podstawą odwołania ze stanowiska lub wypowiedzenia stosunku pracy. Przepisu art. 580 _ 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1543) nie stosuje się.
3.
Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o szczególnych obowiązkach osób wykonujących kierownicze funkcje u przedsiębiorców.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Zastępcę dyrektora przedsiębiorstwa oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa za zgodą rady pracowniczej.
Porównania: 1
1.
Rada pracownicza przedsiębiorstwa może wystąpić do organu założycielskiego z wnioskiem o odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa powołanego przez ten organ, jeżeli dyrektor:
- swoją działalnością poważnie narusza przepisy prawa,
- swoją nieprawidłową pracą powoduje, że przedsiębiorstwo nie osiąga zadowalających wyników gospodarczych.
2.
Rada pracownicza może wystąpić do dyrektora przedsiębiorstwa z umotywowanym wnioskiem o odwołanie zastępcy dyrektora.
3.
Organ, który otrzymał wniosek rady pracowniczej w sprawie określonej w ust. 1, zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni uwzględnić wniosek albo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Jeżeli zarzuty w toku postępowania wyjaśniającego zostaną potwierdzone, organ założycielski obowiązany jest w ciągu siedmiu dni uwzględnić wniosek.
4.
W wypadku rozbieżności stanowisk w odniesieniu do wyników postępowania wyjaśniającego rada pracownicza może zgłosić sprzeciw, który podlega rozpatrzeniu w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór,
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...